Montag, 28. September 2009

Biskupi sa viac nemajú nazývať „kresťanskými“!
Slobodní kresťania pre Krista Reči na hore vo všetkých kultúrach na celom svete vyzývajú štátne cirkevné koncerny, aby konečne ukončili stáročia trvajúci nálepkový podvod - zneužívanie mena Ježiša, toho Krista. Nech sa nazývajú katolíckymi alebo evanjelickými, ale nech sa viac nenazývajú kresťanskými.

Napomenutie:

Biskupi sa viac nemajú nazývať „kresťanskými“!

Napomenutím začala v tieto dni akcia "Slobodných kresťanov za Krista Reči na hore vo všetkých kultúrach celosvetovo". V určitom zmysle generálnym zúčtovaním upreli jeden teológ, lekár, dvaja novinári a dvaja právnici rímsko-katolíckej cirkvi otvorene nárok môcť používať meno "kresťanský". Katolícki biskupi v Nemecku, predovšetkým Robert Zollitsch z Freiburgu, predseda Nemeckej konferencie biskupov, sú preto vyzývaní, aby sa oficiálne vzdali tohto označenia ("Nazývajte sa katolíckymi, to Vám nikto neupiera!") - inak bude podaná žaloba, lebo: " Pretože nám Ježiš, ten Kristus, leží na srdci, pretože On je naším nebeským Priateľom a naším božským Bratom, Spasiteľom všetkých ľudí a duší, nebudeme viac znášať urážku, aby sa Jeho Meno neprestajne zneužívalo Vami a Vaším inštitucionálnym učením pre niečo úplne iné."


V pätstranovom dopise a rozšírnej dokumentácii odôvodňuje šesť žalobcov, prečo cirkev z ich pohľadu stratila právo, aby sa nazývala "kresťanskou": V jasne viditeľnom protiklade k učeniu Ježiša Nazaretského hromadí moc a bohatstvo ("zatiaľ čo sú milióny ľudí v národe nezamestnaní a trpia chudobou"), napriek nesmiernemu bohatstvu sa necháva "vykrmovať" štátom miliardovými subvenciami ("vrátane vašich biskúpských výplat"), ospravedlňuje vojny a násilie, straší ľudí údajným "večným peklom". Nútení celibát, krst novorodencov, nepriateľstvo voči sexu a ženám, sexuálne zločiny kňazov, "zrada na zvieratách" - zoznam cirkevných pochybení až do bezprostrednej prítomnosti je dlhý a dôsledok tohto, doslovne "nálepkového podvodu", nevyhnutný:

„Je toho dosť! Prišiel čas, aby bolo konečne rehabilitované meno Ježiša, toho Krista, najväčšieho Božieho proroka všetkých čias, ktorý sa stal na kríži naším Spasiteľom, ktorý vstal z mŕtvych a vráti sa v Duchu, ktorého Vy ale ešte stále držíte pribitého na kríži. ... Je toho viac než dosť! My Vám neupierame Vašu vieru! Ale vyzývame Vás, aby ste viac nepoužívali označenie "kresťanský."

Nie je to myslené len ako výzva. Ak sa biskupi do 20. septembra 2009 nezaviažu upustiť od svojej "duchovnej pretvárky a falšovania mincí", chcú autori tohto listu zneužívanie tohto mena priniesť pred nemecké súdy.

Bližšie informácie: info@christus-oder-kirche.de

Download: Tlacová správa.pdf [60 KB]

Napomenutie


Dokumentácia


Downloads

Biskupi nie powinni nazywać się dłużej „chrześcijańskimi” !Wolni chrześcijanie wszelkich kultur na całym świecie
na rzecz Chrystusa Kazania na Górze
Max-Braun-Str.2 97828 Marktheidenfeld, Niemcy
23.8.2009 r

Upomnienie

Biskupi nie powinni nazywać się dłużej „chrześcijańskimi” !

W tych dniach doniośle rozbrzmiała akcja „Wolnych chrześcijan wszelkich kultur na całym świecie na rzecz Chrystusa Kazania na Górze ”. Teolog, lekarz, dwóch dziennikarzy oraz dwóch prawników, nazywając sprawę po imieniu, wystąpili do Kościoła katolickiego z pewnego rodzaju ogólnym rozrachunkiem, aby nie rościł on sobie więcej prawa do nazwy „chrześcijański”. Biskupi katoliccy w Niemczech, a przede wszystkim Robert Zollitsch z Freiburga – przewodniczący niemieckiego Episkopatu - zostali wezwani do zaprzestania oficjalnego używania tego słowa („Nazywajcie się „katolickimi”, tego nikt nie kwestionuje!”), w przeciwnym razie zostanie wniesiona skarga do sądu. W uzasadnieniu czytamy: „Ponieważ Jezusa, Chrystusa mamy w sercu, gdyż jest naszym niebiańskim Przyjacielem i naszym boskim Bratem, Zbawicielem wszystkich ludzi i dusz, nie pozwolimy więcej na to, by imię Jego było bezustannie nadużywane przez Kościół oraz urzędową naukę kościelną do różnych celów ”.

Sześciu oskarżających uzasadnia swoje wystąpienie w pięciostronicowym liście, dołączając do tego wyczerpującą dokumentację (w języku niemieckim: www.christus-oder-kirche.de) oraz wyjaśnia, dlaczego - z ich punktu widzenia - Kościół utracił prawo do nazywania się „chrześcijańskim”.
Kościół znajduje się w łatwej do rozpoznania sprzeczności z nauką Jezusa z Nazaretu: gromadzi władzę i bogactwa (wtedy, gdy w narodzie miliony ludzi są bez pracy i cierpią z tego powodu niedostatek). Kościół, mimo ogromnego bogactwa „tuczy się” miliardowymi subwencjami państwowymi (łącznie z pensjami biskupów). Kościół usprawiedliwia wojny i przemoc, wywołuje w ludziach lęk rzekomym „wiecznym piekłem”. Dalej czytamy - przymus do celibatu, przymus do chrztu niemowląt, wrogość do życia seksualnego i wrogość do kobiet, przestępstwa seksualne popełniane przez księży, „zdrada zwierząt” - lista kościelnych wykroczeń do dnia dzisiejszego i jest długa i dlatego poniesienie konsekwencji tego „oszustwa w szyldzie” jest nieuniknione.

„Dość tego! Nadszedł w końcu czas rehabilitacji imienia Jezusa, Chrystusa, największego Proroka wszechczasów, który na krzyżu stał się naszym Zbawicielem, który zmartwychwstał i powraca w Duchu, a przez Kościół nadal trzymany jest na krzyżu... Za wiele tego! Nie kwestionujemy Waszej wiary! Jednak wzywamy Was do zaniechania używania określenia „chrześcijański”.

Akcja ta nie jest pomyślana jedynie jako apel. Jeżeli biskupi do 20-go września nie zaprzestaną „wyłudzania duchowego spadku oraz fałszowania prawdy”, to autorzy listu czują się zobowiązani do wystąpienia do niemieckich sądów w sprawie nadużywania imienia.

Bliższe informacje w języku niemieckim: info@christus-oder-kirche.de


Download: komunikat-prasowy.pdf [93 KB]

Biskupi se više ne trebaju zvati «kršćanima»!

Slobodni kršćani Kristovog Govora na Gori u svim kulturama svijeta pozivaju državne crkvene koncerne da konačno prekinu stoljećima dugo krivotvorenje etikete zloupotrebom imena Isusa, Krista. One se mogu zvati katoličkima ili luteranskima, ali ne više kršćanskima.


Opomena:

Biskupi se više ne trebaju zvati «kršćanima»!

Udarcem u gong je ovih dana započela akcija «slobodnih kršćana Kristovog Govora na Gori u svim kulturama svijeta». U svojevrsnom generalnom obračunu jedan teolog, jedan liječnik, dva novinara i dva pravnika Rimokatoličkoj crkvi bez okolišanja osporavaju korištenje imena «kršćanski». Stoga se katolički biskupi Njemačke, prije svih Robert Zollitsch iz Freiburga, predsjedavajući Njemačke biskupske konferencije, pozivaju da se službeno odreknu tog imena («Zovite se katolici, to Vam nitko ne osporava») – inače će biti podignuta tužba, zato: «jer nam Isus, Krist leži na srcu, jer je On naš nebeski prijatelj i naš božanski Brat, Otkupitelj svih ljudi i duša, mi više nećemo trpjeti da Vi i Vaš institucionalni crkveni nauk zloupotrebljavate Njegovo ime za nešto sasvim drugo».

U pismu na pet stranica i opširnoj dokumentaciji šestorica tužitelja obrazlažu zašto je s njihovog stajališta Crkva izgubila pravo nazivati se «kršćanskom»: U jasno prepoznatljivoj suprotnosti od učenja Isusa iz Nazareta ona gomila moć i bogatstvo («dok su milijuni ljudi u narodu bez posla i pate od siromaštva»), unatoč golemom bogatstvu dopušta se «toviti» od države milijardskim subvencijama («Uključujući Vaše biskupske plaće».), opravdava ratove i nasilje, ljude zastrašuje navodno «vječnim paklom». Prisilni celibat, krštenje dojenčadi, mržnja prema spolnosti i ženama, seksualni zločini svećenika, «izdaja životinja» - lista crkvenih ogrješenja je dugačka i seže sve do neposredne sadašnjosti, a posljedica toga, doslovno «krivotvorenja» etikete je neizbježna.

«Dosta je! Vrijeme je da se konačno rehabilitira ime Isusa, Krista, najvećeg Božjeg proroka svih vremena, koji je na križu postao našim Otkupiteljem, koji je uskrsnuo i ponovo dolazi u duhu, ali kojeg Vi još uvijek čvrsto držite na križu. … Više je nego dosta! Mi Vam ne osporavamo Vašu vjeru! Ali pozivamo Vas da više ne koristite oznaku 'kršćanski'.»

To nije zamišljeno samo kao apel. Ako se biskupi do 20. rujna 2009.godine ne obvežu da se odriču svoga «vrebanja na duhovnu baštinu i krivotvorenja», kako se tamo kaže, sastavljači pisma će zloupotrebu imena iznijeti pred njemačke sudove.

Pobliže informacije na: info@christus-oder-kirche.de


Skinuti: Priopcenje za tisak.pdf [57 KB]

Opomena
Dokumentacija
Skinuti
Na gore

Christ ou Eglise


Communiqué de presse

Les chrétiens libres pour le Christ du sermon sur la montagne, dans toutes les cultures du monde entier somment le trust de l'église étatique qui, depuis des siècles, abuse du nom de Jésus, le Christ, de cesser enfin de le faire. L'église peut se nommer catholique ou protestante, mais plus chrétienne.
22/09/09


Plainte en justice contre les évêques allemands

sommés de ne plus se nommer « chrétiens »

Alors que les évêques catholiques allemands se retrouvent à Fulda pour leur rencontre annuelle, une plainte inouïe a été déposée, auprès du tribunal administratif de Fribourg-en-Brisgau, contre leur président, l'archevêque Robert Zollitsch. Les « Freie Christen für den Christus der Bergpredigt in allen Kulturen weltweit » (trad. : Les chrétiens libres pour le Christ du Sermon sur la montagne, dans toutes les cultures du monde entier) réclament l'interdiction, pour l'archevêché de Fribourg, à la tête duquel se trouve Zollitsch, et de manière représentative pour l'ensemble de l'église catholique, de continuer à se nommer « chrétien ».

Ce dépôt de plainte a été précédé d'une « mise en demeure » adressée à tous les évêques diocésains allemands, dans laquelle un théologien, un médecin, deux journalistes et deux juristes argumentent de manière détaillée pourquoi, selon leur point de vue, l'église a perdu le droit de se nommer « chrétienne » : agissant clairement à l'encontre de l'enseignement de Jésus de Nazareth, elle accumule pouvoir et richesse (« pendant que des millions de personnes sont au chômage et souffrent de la pauvreté »), elle se laisse « engraisser », malgré son immense richesse, par des subventions de l'État qui se comptent en milliards (« les salaires des évêques sont également payés par l'État allemand »), elle légitime les guerres et la violence, et fait peur aux gens avec le soi-disant « enfer éternel ». Célibat forcé, baptême des nourrissons, sexophobie et misogynie, crimes sexuels commis par des prêtres : la liste des fautes commises par l'église est longue et s'étend jusqu'à nos jours.

Les évêques ont laissé expirer le délai de réponse sans réagir et sont maintenant confrontés à la plainte qui avait été annoncée. Les plaignants ne veulent pas passer plus longtemps sous silence « l’énorme tromperie sur la marchandise » qui représente une insulte au Christ et un abus de Son nom. De plus, une institution qui s'approprie les gens lorsqu'ils sont encore des nourrissons porte atteinte à leurs droits à la personnalité.

Le texte intégral de cette plainte peut être lu sur Internet : www.christ-ou-eglise.de
Pour plus d'informations : info@christus-oder-kirche.de

Freie Christen für den Christus der Bergpredigt in allen Kulturen weltweit
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Allemagne

DEPÔT DE PLAINTE

Vescovi citati in giudizio Non dovranno più definirsi “cristiani”


Cristiani liberi per il Cristo del Discorso della Montagna in ogni cultura in tutto il mondo esortano i gruppi istituzionali delle chiese di stato e porre una volta per tutte fine alla truffa di denominazione durata per secoli con il quale hanno abusato del Nome di Gesù, il Cristo. Dovranno definirsi cattolici o luterani, ma non più cristiani.
Comunicato stampa

Cristiani liberi per il Cristo del Discorso della Montagna
in tutte le culture in tutto il mondo
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Germania
22.9.09


Vescovi citati in giudizio

Non dovranno più definirsi “cristiani”

Mentre i vescovi cattolici tedeschi si riuniscono per la loro assemblea annuale a Fulda, al tribunale amministrativo di Friburgo viene presentata contro il loro presidente, l’ascrivescovo Robert Zollitsch, una domanda giudiziale destinata a fare scalpore. I Cristiani liberi per il Cristo del Discorso della Montagna in tutte le culture in tutto il mondo richiedono che venga vietato all’arcivescovado di Friburgo, presieduto da Zollitsch, in rappresentanza per tutta la chiesa cattolica, di continuare a definirsi “cristiano”.

La domanda giudiziale era stata preceduta da una “diffida” rivolta a tutti i vescovi diocesani tedeschi, nella quale un teologo, un medico, due giornalisti e due giuristi avevano spiegato in modo dettagliato i motivi per i quali, dal loro punto di vista, la chiesa avrebbe perso il diritto di definirsi “cristiana”. In palese contraddizione con l’insegnamento di Gesù di Nazareth, essa accumulerebbe infatti potere e ricchezza (“mentre milioni di persone del popolo sono disoccupate e soffrono a causa della povertà”), e malgrado le sue immense ricchezze si farebbe finanziare dallo Stato con sovvenzioni di miliardi (“inclusi gli stipendi per i loro vescovi”), giustificherebbe guerre e violenza e incuterebbe paura agli uomini con la minaccia di un presunto “inferno eterno”. Costrizione al celibato, ostilità alla sessualità e alle donne, abusi sessuali commessi da sacerdoti – la lista dei crimini ecclesiastici arriva direttamente fino ai nostri giorni.

I vescovi non hanno reagito entro il termine posto e pertanto devono ora confrontarsi con la domanda giudiziale. I richiedenti si presentano in tal senso come “parenti spirituali” di Gesù di Nazareth che non possono più tacere di fronte al “prepotente abuso di definizione” con il quale si abusa del Suo nome. Un’istituzione che incorpora gli uomini fin da neonati agisce inoltre contro i diritti alla personalità. E’ possibile leggere in internet il testo di 36 pagine della domanda giudiziale (anche in italiano).

L’azione portata avanti dai Cristiani liberi ha già fatto scalpore nell’opinione pubblica all’estero, per esempio in Spagna, in Argentina e negli Stati Uniti, mentre invece l’opinione pubblica tedsca ha reagito in modo piuttosto riservato. Ora la prima domanda giudiziale è arrivata in casa. E non sarà l’ultima, perché anche i colleghi luterani dei vescovi hanno già ricevuto una diffida …

Per maggiori informazioni: www.christus-oder-kirche.de, Telefon 0049 9391-50 42 13

Download: Comunicato stampa - Domanda - 22.09.2009.pdf [85 KB]

Downloads

Christo o Iglesia


Cristianos libres por el Cristo del Sermón de la Montaña en todas las culturas de todo el mundo exhortan a los consorcios de las Iglesias estatales a que por fin terminen con el fraude de etiquetaje que llevan a cabo abusando del nombre de Jesús, el Cristo. Se pueden denominar católicos o protestantes luterano, pero ya no cristianos.
Nota de prensa

Cristianos libres por el Cristo del Sermón de la Montaña en todas las culturas de todo el mundo
Max-Braun-Str. 2, 97828 Marktheidenfeld, Alemania
22.09.09


Obispos citados ante los tribunales.

No han de seguir haciéndose llamar «cristianos»
Mientras los obispos católicos alemanes se han reunido para su reunión anual en la ciudad de Fulda (Alemania), al Tribunal Contencioso-Administrativo de Friburgo ha llegado una espectacular demanda contra su presidente, el arzobispo Robert Zollitsch: Los Cristianos libres por el Cristo del Sermón de la Montaña en todas las culturas de todo el mundo exigen que al arzobispado de Friburgo, que preside el Sr. Zollitsch, en representación de toda la Iglesia católica, se le prohíba que ésta se siga haciendo llamar «cristiana».

Esta demanda fue precedida por un «requerimiento» dirigido a todos los obispos diocesanos alemanes, en la que un teólogo, un médico, dos periodistas y dos abogados fundamentan detalladamente por qué desde su punto de vista la Iglesia ha perdido el derecho de hacerse llamar «cristiana»: En una evidente contraposición a las enseñanzas de Jesús de Nazaret, ésta acumula poder y riqueza («mientras que millones de personas del pueblo no tienen empleo y tienen que vivir en la pobreza»), a pesar de su inmensa riqueza se hace «cebar» por el Estado con subvenciones de miles de millones («incluidos sus sueldos de obispos»), justifica las guerras y la violencia y atemoriza a las personas con un supuesto «infierno eterno». Celibato obligatorio, hostilidad hacia el sexo y hacia las mujeres, crímenes sexuales realizados por sacerdotes – la lista de las infracciones de la Iglesia es larga y llega hasta el presente más actual.

Los obispos han dejado vencer el plazo dado para responder sin dar señales de vida, y ahora se ven confrontados con la demanda anunciada. Los demandantes no quieren seguir callando ante el «desvergonzado fraude de etiquetaje» con el que se hace escarnio de Cristo y de cuyo nombre se abusa de tal manera. Una institución que capta a las personas ya desde que son bebés, atenta además contra los derechos a la protección de la personalidad de los mismos. El documento de la demanda, de 36 páginas, puede ser leído en Internet.

Mientras que esta acción de los Cristianos libres en el extranjero, por ejemplo en España, Francia, Argentina y en los Estados Unidos de América ha llamado la atención de muchas personas, la opinión pública alemana ha reaccionado hasta ahora más bien de forma contenida. Pero ahora la primera demanda ya ha sido puesta en marcha. Y no será la última, puesto que sus colegas, los obispos protestantes luteranos, ya han recibido también una advertencia por escrito.


Más informaciones en www.cristo-o-iglesia.de

Download: Nota de prensa - Demanda - 22.09.09.pdf [70 KB]
Pasar a:

DEMANDA


Advertencia


Documentación


Downloads

Christus oder Kirche - LAWSUITLAWSUIT

Administrative Court Freiburg
Habsburger Straße 103
79104 FreiburgGermany
September 21, 2009
L A W S U I T
re


1) Dieter Potzel
2) Dr. Peter Thurneysen
3) Matthias Holzbauer
4) Alfred Schulte
5) Dr. Gert-Joachim Hetzel
6) Dr. Christian Sailer


All at Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld
- Plaintiffs -
Counsel for the Plaintiff: Attorneys-at-Law:
Dr. Christian Sailer
Dr. Gert-Joachim Hetzel
Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld,
Germany


Against


Archbishopric/Diocese of Freiburg,
represented by Archbishop Dr. Robert Zollitsch,
Schoferstraße 2, 79098 Freiburg


- Defendant -


To Cease and Desist

In the name of, and vested with full powers by, the aforementioned plaintiffs (Attachment 1) we herewith bring against the Archbishopric/Diocese of Freiburg a
L A W S U I T


and file for adjudication of the following:


I. The defendant is enjoined from calling itself “Christian.”


II. The defendant bears the litigation costs.


III. The adjudgment is provisionally enforceable in paragraph II.


G R O U N D S


I. Object of Proceedings


The plaintiffs demand:

that the defendant no longer calls itself “Christian.” It may very well continue to call itself Catholic and may continue to


recruit membership using compulsory means by way of the baptism of infants


justify wars


keep the wealth it acquired, to a considerable extent, through the use of violence


threaten the people with a punishing God


call for intolerance


be hostile to women and


condone animal torture,


but it should not call itself “Christian.”

Millions of people all over the world have dropped of the institutional church corporations. Many of them sincerely strive to live as Jesus of Nazareth taught and exemplified through his life. They have realized that what the institutional church corporations, particularly the Catholic Church, teaches and does, has nothing in common with the teachings of Jesus, the Christ.

Many such free Christians, who, as babies, had been appropriated by this institution without being asked, have tried to free themselves of the stigma of this un-Christian organization and have demanded that their name be erased from baptismal records. This is categorically denied by the Catholic Church – as by the Protestant Lutheran Church, as well – with the claim that baptism is a procedure that cannot be revoked.

The Catholic Cardinal Antonio Maria Rouco explained in the Catholic News Service “KATH.NET” on July 13, 2004, that baptism remains in force for evermore and eternally, “being a part of our DNA.”

This statement vividly illustrates the attitude of the Catholic Church, as it is also laid down in the Catholic statements of doctrine.

Christ said, and originally, this is written in the Bibles of the churches: “Teach first, and then baptise.” The church, however, introduced the compulsory baptism of infants and upholds this practice until today. This manipulation of under-aged children, in combination with their appropriation for an institution for all eternity, along with the well-known and devastating psychological consequences like church-induced neuroses or, even worse, lifelong traumatization through criminal child molesters, is utterly un-Christian and a mockery of Jesus, the Christ.

The refusal of the church to give up its claim on those who have left it and to release them from its appropriating shackles, has prompted free Christians who follow the Christ of the Sermon on the Mount worldwide – among them the plaintiffs – to concern themselves with Catholicism even more intensely. The astounding fullness of facts that has come to light as a result of this proves that the Catholic Church makes a mockery of the quality “Christian,” not only with its compulsory baptism, but with all of its doctrine and all of its history.

For this reason, on August 19, 2009, the plaintiffs called on the 27 bishops of the Catholic diocese to no longer call themselves “Christian” and that they pledge this in writing to the plaintiffs by September 20, 2009.

During the past 30 years and through the prophetic word, the Spirit of the Christ of God has repeatedly offered the possibility of a dialogue to the leaders of the Catholic institution. All the priest-men tossed His words to the wind and found Him not worthy of answering. And the bishops this time reacted in exactly the same way, thus forcing the plaintiffs to turn to the courts. In the case at hand, the plaintiffs are going against the diocese of the head of the German Bishop’s Conference.

The plaintiffs gave the reasons for their demand in writing on August 19, 2009, having written the following:Hear, you bishops!
The game is over!
Stop calling yourselves “Christian”!

For centuries the church corporation, which you all head, has led people around by the nose and taken them for fools, in order to subjugate the people by way of religion and be able to continue to suck them dry, by having them dutifully continue to pay their church taxes.

But it is becoming more and more apparent that the institution you head may very well have been vocal in using the name of Jesus, the Christ, as if it had lawfully come into His inheritance, but in reality, you have trampled His heritage underfoot, and through your doctrine – and even more so through your deeds – you have continuously mocked and ridiculed Him, and still do so today. Daily, you nail Jesus, the Christ, to the cross again, because you do the opposite of what He wanted. And then you drag Him, who has resurrected, through the streets as a dead man on the cross in triumphal processions, like a trophy that you have run down.

What does the institution you represent practice other than spiritual legacy hunting, counterfeiting and fraudulent labelling of a spiritual nature? And, in addition, hypocrisy, because you adorn yourselves with a name you are not entitled to, since you have obviously betrayed the actual teachings and ethical-moral role model of Jesus of Nazareth. Otherwise, your institution’s past would not be filled to the brim with blood and crimes. And otherwise, at least today, you would act as the Nazarene exemplified through His life.

But there can be no mention of this, as we will soon demonstrate (see documentation in attachment).
Jesus taught: “First teach and then baptize.” With this, He leaves to each person his free will. You, on the other hand, reel in babies, inoculate them with guilt complexes from the earliest age, make threats with the punishments of hell and eternal damnation, thus extorting obedience and church taxes. Many mental illnesses, such as church-induced neuroses and abnormalities like pedophilia are not seldom the consequence. Any other organization would have long since been banned as a totalitarian organization on grounds of being in contempt of the Constitution and of violating human rights.
What did Jesus say when He drove the merchants selling live sacrificial animals out of the temple in Jerusalem? “My house shall be called a house of prayer for all the nations! But you have made it a den of robbers!” (Mk. 11:17)

No need to fear: We do not want to drive you from your magnificent dens and palaces. Feel free to remain there and believe whatever you want – for no belief or faith can be proved. You can also continue to let yourselves be paid by those who think your ceremonies and rituals that stem from paganism are good, and who want to continue to venerate the bones of the deceased and the statues of alleged “saints.”

Call yourselves Catholic, no one will contest that!
We want only one thing: Do not call yourselves “Christian” anymore!

For one day you will come to grief. And what you, over the centuries and until today, have made of the original, pure teachings of the Nazarene causes sheer outrage in those who, in their life, take seriously Jesus, the Christ, and His teaching, the Sermon on the Mount, in order to put it into practice step by step.
It is enough! For, yes, they still exist, the followers of Jesus, the Christ, who have not let their brains become clouded by litanies and pious sayings, who can still add two and two together, and can distinguish good from evil in their hearts, as the Nazarene taught us. And they can still grasp with a clear head what the great teacher of mankind, Jesus, the Christ, meant, when He said: “Do not lay up for yourselves treasures … where moths and rust consume!” “The one who takes up the sword will perish by the sword!” “Teach first and then baptize!” “… whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him to have a great millstone fastened around his neck and to be drowned in the depth of the sea.” “Call no man on earth father, for you have one Father, who is in heaven.”
Are these sentences so difficult to understand? And yet, in the name of Jesus, the Christ – of all names – your institution has managed to violate each and every one of these few sentences listed here and to cause unending suffering, oceans of tears and blood, to come over mankind – and to even let itself be paid for this! Until today, the church has not yet truly dissociated itself from this criminal past. Even though, after decades of study, Karlheinz Deschner, one of the most eminent critical minds of our day, comes to the following conclusion:
“After intensely studying the history of Christianity, I know of no organization of the world, in antiquity, in the Middle Ages and during modern times, including and especially the 20th century, that at the same time is so long, so continuously and so terribly burdened with crime as is the Christian Church, particularly the Roman-Catholic Church.” (“Die beleidigte Kirche”, p. 42 f.)


It is enough! The time has come for the name of Jesus, the Christ, to finally be rehabilitated – the greatest prophet of all time, who became our Redeemer on the cross, who resurrected and comes again in the spirit, but is still being held on the cross by you!

Despite all the persecution throughout history, despite the Inquisition and eradication of all “heretical movements,” despite the “modern” Inquisition of our days – we are again here! We have taken up the rehabilitation of Jesus, the Christ. We are free Christians who walk in the footsteps of the freedom-thinker, Jesus of Nazareth. We are those who do not think His Sermon on the Mount is a utopia, but the sole realistic chance still remaining for mankind today. And because Jesus, the Christ, is a concern of our heart, because He is our heavenly friend and our divine brother, the Redeemer of all men and souls, we will no longer accept that His name be constantly misused by you and your institutional church doctrine for something totally different. Therefore:

● Feel free to continue to enjoy your assets of billions, hoarding your stocks and bonds, your shares in funds and the property of your church-corporation, while more than a billion people go hungry – but then, please do not call yourselves “Christian” anymore!

● Let yourselves continue to be fattened every year with the taxpayers’ billions, with state subsidies for anything and everything, including your bishops’ salaries, while millions of people are unemployed and pinched by poverty, as long as the taxpayers tolerate this and the lemmings who are servile to you in the government permit this – but then, do not call yourselves “Christian” anymore!

● Feel free to keep on spreading the “welfare fairytale” that the German social welfare system would collapse if it weren’t for the church, even though all public social facilities operated by the church are financed nearly 100% by the state and their respective users. But then, do not call yourselves “Christian” – for this would mean to keep the eighth commandment.
● Keep on justifying wars and military intervention, and perhaps even making new soldier widows believe that it is the will of God “to defend Germany in the Hindu Kush,” but do not call yourselves “Christian”!

● Keep on inoculating the faithful with the belief that there is an “eternal hell” and a “punishing God,” thus plunging them into mental and spiritual despair and alienating them from our heavenly Father, who is only love – but then, call yourselves “Catholic,” not “Christian” anymore!

● Feel free to continue to claim in your collections of dogmas that “no one outside of the Catholic Church, neither pagan nor Jew, nor unbeliever will take part in eternal life, but will rather fall victim to the eternal fire, ...which is prepared for the devil and his angels … ” (Neuner-Roos, Margin Note 381, German edition). This is how you deal with people and this is your Catholic posture of threat, but it is not Christian.

● Keep on discriminating against women as long as they acquiesce – but do not call yourselves “Christian” anymore!

● Continue to cover up for the child abusers among the ranks of your clergy, moving them from one parish to the next, for so long, until finally whole villages and towns will leave the church, because they are fed up and no longer want to look on while this happens – but please, do not call yourselves “Christian” anymore!

● Feel free to continue to be satisfied with the fact that – without ethics, without morals, without decency, without style and without manners – many people, as members of your church, are up to no good in society – but do not allow them to call themselves “Christian”!

● Keep on trampling underfoot the teachings of the faith of the deed, which Jesus, the Christ, brought us (“Everyone who hears these words of mine and does them will be like a wise man … ”); keep on proclaiming your pagan structure of dogmas, your sacraments and rituals. Keep on calling yourselves “Catholic,” no one will contest you on that. But then, do not call yourselves “Christian”!

● Keep on condoning the bestial cruelties against the animals that are being perpetrated in the laboratories of animal experiments and on factory farms today – but then, do not call yourselves “Christian” anymore. For Jesus of Nazareth was a friend of the animals.

It is more than enough! We do not contest you on your faith! But we call on you to no longer use the designation “Christian.” If by September 20, 2009, you do not answer us by consenting to this, we will go to court in protest of this presumptuous abuse of Christ’s name, in order to rehabilitate Christ.

Since this is a matter of public interest, we will take the liberty of informing the public.Herewith, we submit the presentation of facts of this notice as a matter concerning the current proceedings, as well as the attached documentation of the notice, which contains the following:

Documentation

The Catholic Church should no longer call itself “Christian”!

What would Jesus of Nazareth say if He were to come again to the Earth today and see what the church has made of His life’s works?The Vatican – The Greatest Warmonger

Jesus, the Christ, taught love of enemy and non-violence. “The one who takes up the sword will perish by the sword.”
As absolute monarch of the church-state, the pope in Rome, however, has often waged war himself and participated in civil wars. Over and over again, the popes have incited and supported wars, yes, they have incited whole nations to wage war against one another – for instance, the Byzantines against the Ostrogoths, the Franconians against the Lombards, the Normans against the Hohenstaufen dynasty and vice versa.
During the 17th century, the Vatican fueled the Thirty Years War in Germany, and in 1914, the Vatican ambassador in Vienna incited the Habsburgs against the Serbs in the First World War.
Shortly before the Second World War, Pope Pius XII let Hitler know that he would “withhold every damnation of Germany if it would wage war against Poland.” (Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, vol. 2, p. 41). Catholic army chaplains on both sides of the front always sent soldiers into battle with “God’s blessing.” The Vatican supported all fascistic and right-winged dictators in Europe and Latin America. After the Second World War, the Catholic Cardinal Josef Frings was the first to urge the rearmament of the Republic of Germany.
Catholic clergy were decisively involved in the genocide committed by Croatian fascists on orthodox Serbs from 1941-1943, in the bloody “cleansings” in Argentina from 1976-1983 and in the genocide committed by the Hutus on the Tutsis in Ruanda in 1994.
Leading Jesuits even justified the deployment of nuclear weapons, and thus, they accepted hazarding the consequences of the annihilation of entire nations.
During the Golf War in 1991, Pope John Paul II said: “We are no pacifists.” And in 1995, he called for a “just war” in Bosnia. And as Cardinal Ratzinger, a few months before his election, the present pope rejected pacifism as “unchristian.” And so, he rejects Christ!
Until today, the Vatican justifies the death penalty in its Catechism.


Intolerance Instead of Love for Neighbor

Jesus called upon all people to practice brotherhood and respected their free will.
But the Church has always shed blood while bloodily persecuting dissidents. From the Marchionites to the Cathars and Bogomils all the way to the Waldensers and Anabaptists, it eradicated all movements that were connected to original Christianity. With its agitating slogans, it is answerable for the pogroms against the Jews; it initiated the Inquisition and inflamed the witch-hunts. It spread its church doctrine with fire and sword, and thus, has the genocide of the Central and South American Indians and the plunder of a whole continent on its conscience. Even today, the Vatican persecutes religious minorities.


The Riches of the Church Is Blood Money

Jesus lived simply and taught that people should “not lay up treasures … where moths and rust consume.”
The church has laid up immense wealth over many centuries, by plundering the population, by mercilessly having the church tithe collected, by enriching itself on the victims of the Inquisition and the burning of witches, by falsifying documents, practicing legacy hunting and ensuring for itself tax exemptions and state subsidies, which, until today, continue to be held valid in many countries. What the church does as “good deeds” in the world is not financed by its enormous assets, but by donations of the faithful and subsidies from the state.
In Germany, these subsidies amount to at least 14 billion Euros a year in direct subsidies and tax exemption – not counting church taxes and state subsidies for public welfare facilities run by the church. The salaries of the bishops including their “royal” household expenses, as well, are paid by the state, in this case, by the respective German states.


Pope and Church – Proclaimers of Evil

Jesus taught the God of love, who loves all His children equally and undertakes everything to have them with Him again. He did not teach an eternal hell. Nor did He teach to baptize infants, saying, instead: “Teach first and then baptize.”
However, the church introduced the compulsory baptism of infants, and upholds this until today. An infant has no possibility to defend itself against this. This is against Jesus of Nazareth; it is a manipulation, a mental restriction imposed on defenseless children by way of the parents, as ordained by the church.
But, as if that weren’t enough: Until today, the church spreads the pagan idea of a punishing God, who punishes with eternal damnation all those people who do not follow the caste of priests. With this, until today, they terrify countless people, undermine their mental health and alienate them from God. This is a sin against the Holy Spirit.
From all these mental burdens that the church inflicts upon people, many mental illnesses develop, among others, the so-called church-induced neuroses. Since so many people are affected by this, we can understand the state our world is in.


The Guilt Complex – The Product of a Church that Is Against Sexuality

The church loads enormous guilt complexes onto people, by threatening them over and over again with guilt and eternal damnation. Then it has the nerve to claim that via its priests, it can forgive these sins, which, however, they are not capable of, at all. (The Bible was deliberately manipulated here. In reality, people should forgive each other their sins – it is still correct in the Lord’s Prayer: “… as we forgive those who trespass against us.”)
The implication is: “You are all sinners and will probably go to hell, unless you subjugate yourselves to our ceremonies” – this is psycho-logical blackmail. If the state or an association were to do this, someone would immediately intervene, saying: This is psychological terrorism.
The church’s hostility toward sexuality also leads to considerable problems in society, above all with priests. Enforced celibacy has no biblical foundation at all; and so, it is a purely ecclesiastical tradition and, what’s more, an unnatural condition, an expression of the church’s hostility toward sexuality. It is often accompanied by pedophilia and the terrible crimes that result from this.


Children and Youth Become Slaves of Pedophilic Priests
Despite all assurances and showcase speeches, sexual crimes among the ranks of the clergy are still not being rigorously cleared up. Over and over again, children and youth become slaves of pedophilic priests. For decades, pedophilic priests were covered for and transferred from one parish to the next. This, too, is a sin against the Holy Spirit, because it not only leaves young people emotionally traumatized, but also alienates them from God. The countless institutionalized children who were mistreated, abused and forced into labor in Catholic facilities have received no compensation until this very day.

The False “Holy Father” in Rome

Jesus was a simple, modest person, who honored God in all things.
At all times, His alleged followers surrounded themselves with all imaginable pomp, for which the people had to bleed. They cultivate a personality-cult and have themselves venerated as “Holy Father,” even though Jesus said: “Call no man on earth father, for you have one Father, who is in heaven.” In the Lord’s Prayer, we simply address this father as “Father,” and yet, we are supposed to address His alleged representative on Earth with “Your Holiness.” Is the chief priest of the Roman Church, attired in pagan robes, perhaps more than God?


Jesus Did Not Want a Caste of Priests

Jesus appointed no priests and established no church. He gave people an understanding of the inner religion of the heart, for: “The Kingdom of God is within, in you!”
However, the church turned these positive beginnings of Early Christianity into the outright opposite of what Jesus wanted: a hierarchically structured church of priests with rituals, vessels, robes and customs, which all verifiably stem from paganism. The church bound, and still binds, people to external pagan rituals such as the veneration of saints, pilgrimages, the ritual celebration of Mass, holy water, sacramental ceremonies, thus holding them captive in an externalized religion.


The Church that Is Hostile to Women and Children

Jesus always spoke up for women and their right to equality.
However, since it emerged, the church has oppressed women and labelled them second class. During the persecution of witches, it had them tortured with choice torture methods and cruelly killed. Illegitimate children of priests were turned into church slaves. Until today, women do not have equal rights in the church. Children, resulting from liaisons with priests, are alienated from their fathers and palmed off with meagre child support payments.


The Betrayal of Animals

Jesus loved the animals. When He fasted in the desert, they approached Him and made friends with Him. The first Christians lived primarily as vegetarians and, aside from soldiers, excluded hunters, as well, from their communities.
Right up until today, the church denies animals a soul and justifies the billionfold maltreatment and torment of animals in animal testing, factory farming and hunting. The indifference, yes, the disdain, for nature and the animals, which is based on church doctrine, plays a considerable part in today’s boundless, brutal exploitation of nature all over the Earth. Ultimately, the climate disaster also has its roots in this.Despite all these clear contradictions, the
church still denotes itself “Christian,” as it always has.
This is a scandal that we no longer want to accept.

Down with this fraudulent labelling of the church!

We are free Christians who stand up for the Christ of the Sermon on the Mount. We feel linked and committed to Christ who lived among us as Jesus of Nazareth. No one has to make the original teachings of the Nazarene the guideline for his life. But whoever calls himself “Christian” should not constantly do the opposite of what Jesus, the great freedom-teacher, wanted and taught.
Just imagine that one of our ancestors developed a unique product of the highest quality and marketed it. At first, this product enjoyed a great reputation among the consumers and was highly prized. But then came a product pirate who produced an inferior product under our ancestor’s name. It only bears the same name, but it is worthless and even harmful to people after short term use. How would we react?
Would we simply look on – or would we try to point out to our fellowman the deceit, the product piracy and fraudulent labelling and warn them?

A source bibliography is attached to the documentation, from which all presented facts and those following can be substantiated:

Sources:
Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums (bisher neun Bände)
Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, auch:
Die Politik der Päpste im 20. Jahrhundert
Karlheinz Deschner, Opus Diaboli
Horst Herrmann, Kirchenfürsten
Horst Herrmann, Passion der Grausamkeit
J.R. Grigulevic, Ketzer-Hexen-Inquisitoren
Hubertus Mynarek, Die neue Inquisition
Hubertus Mynarek, Herren und Knechte der Kirche
Matthias Holzbauer, Der Steinadler und sein Schwefelgeruch
Matthias Holzbauer, Verfolgte Gottsucher
Matthias Holzbauer und Gert Hetzel, Des Satans alte Kleider
Peter de Rosa, Gottes erste Diener
Curzio Maltese, Scheinheilige Geschäfte – die Finanzen des Vatikans
Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirche
Vladmir Dedijer, Jasenovac – das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan
Wer sitzt auf dem Stuhl Petri?, Band 1-3, Verlag DAS WORT
Wynfrith Noll, Wenn Frommsein krank macht
Ernst Klee, „Die SA Jesu Christi“
Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche
Carl Anders Skriver, Der Verrat der Kirchen an den Tieren
Elinor Burket und Frank Bruni, Das Buch der Schande – Kinder und sexueller Missbrauch in der katholischen KircheWe repeat once more: The plaintiffs do not contest the Catholicism of the Catholic Church or the name Catholic. The point is that it should not call itself “Christian” anymore.

The plaintiffs perhaps wouldn’t even have had any reason to concern themselves more closely with the un-Christian teachings and doings of Catholicism if they hadn’t been forced to do so through the outrageous appropriation of their person based on baptism and the categorical refusal of the church to release compulsorily baptized infants from their clutches.

The designation of “Christian” in connection with the Catholic Church is a brazen labelling fraud. Through this devious misrepresentation, countless people have been and are duped regarding the real doctrines and motives of Catholicism. This also applies to the unsuspecting parents of the plaintiffs, who entrusted their children to the church, trusting in an education based on the Spirit of Jesus, the Christ. The plaintiffs and all those who do the will of God are fighting against the fact that the name of Christ is being misused for this fraudulent appropriation and for the refusal to revoke it.

In the economic sphere of life, which, by right of its ultra wealth in the billions, the Catholic corporation is a part of, a firm, for instance, would not be permitted to sell an alcoholic beverage under the label “good for health,” or “alcohol free.” One would take a course of action against this as labelling fraud and, because of the danger to people, it would even be a case for the district attorney.

And if someone were to say that the Catholic Church has existed for a long time and therefore must be from God, then one would have to answer: If anything like the many machinations of the church exists for so long, it must be from Satan, because all those who strove for a true Christianity – be it the prophets, enlightened men and women, Original Christian communities and not lastly, Jesus, the Christ – were debased, defamed, discriminated against, harmed through character assassination and many of them were also killed. These are their works – right up to this day.

The bishops of the Catholic Church have no right to act for or in the name of Jesus, the Christ. They have been installed by the pope and are duty-bound to obey him. The pope, in turn, is installed by the bishops. The pope has nothing to do with Jesus Christ, for he is neither installed by Christ (“call no man Rabbi” – “for there is only one Father, who is in heaven”), nor does he do the will of God or of His Son, Christ.

The plaintiffs, on the other hand, and all those who do the will of God, are the legitimate followers of Jesus, because He so defined it in His testament, the New Testament, according to the following: “The one who does the will of My Father in heaven is My brother, My sister.”

The plaintiffs are the messengers of God on Earth and strive on Earth for the sovereign principle:
In all that you do, practice loyalty and integrity to the end of your days and depart not one finger-width from the ways of God.

This is why they denounce Catholicism’s estrangement from the teachings of Jesus, the Christ, and, above all, the abuse of His name.

For Original Christians or true Christians, the principle “Link and be” holds true. For the Catholic Church, “Divide, bind and rule” is in force.

The plaintiffs are the Board of Directors of the Community of Faith Universal Life of All Cultures Worldwide, and thus, speak for millions of Original Christians all over the world. They represent a recognized religious community and are thus equal to the Boards of Directors of the Catholic Institution. However, in relation to Jesus Christ, there is a difference: The plaintiffs and all those who do the will of God, are the rightful representatives of Jesus, because they have not trampled underfoot the teachings of God and of His Son Christ over the millennia. As the rightful followers of Jesus, they are called to protect His name from the abuse and mockery practiced by Catholicism.

Each of the plaintiffs is also personally and directly involved, because, against his will, he was appropriated by an institution, not just life-long but eternally, by way of a baptism that took place against his will and for which the church expressly refers to Jesus Christ. This is in stark contradiction to the teachings of Jesus and constitutes a brazen abuse of the name of the One for whose rehabilitation the plaintiffs have come forth in this incarnation: Jesus Christ.

The disgrace of being caught against their will in the registries and sphere of influence and power of an institution of the character of the Catholic Church is something the plaintiffs and all those who do the will of God will not put up with – neither for themselves nor, in particular, for Jesus, the Christ, whose name is also being misused for such purposes.More About Compulsory Baptism:

The defendant gains its members through a compulsory act, namely, the baptism of infants without a will of their own, as written in Canon 96 of the Code of Canon Law (C.l.C.):
“By Baptism one is incorporated into the Church of Christ …” As a rule, baptism takes place during infancy. Catholic parents live in the belief that the newborn infant is burdened with the stigma of original sin from which it can be freed only through baptism.

In today’s Catechism of the Catholic Church it literally reads as follows:

“Born with a fallen human nature and tainted by original sin, children also have need of the new birth in Baptism to be freed from the power of darkness and brought into the realm of the freedom of the children of God, to which all men are called.50 ... The Church and the parents would deny a child the priceless grace of becoming a child of God were they not to confer Baptism shortly after birth.” (Catechism, No. 1250)

And in the Codex of Canon Law we can read in Canon 867, §1:

“Parents are obliged to see that their infants are baptized within the first few weeks. As soon as possible after the birth, indeed even before it, they are to approach the parish priest to ask for the sacrament for their child, and to be themselves duly prepared for it.”

In case the child is in danger of dying, baptism has to take place even against the will of the parents. Can. 868, §2 C.I.C. states the following to this:

“An infant of catholic parents, indeed even of non-catholic parents, may in danger of death be baptized even if the parents are opposed to it.”

Most Catholic parents defer to this statement and have their children baptized as early as possible, mostly just a few weeks after birth. According to prevailing opinion, their right to bring up the child is sufficient justification for this decision, even though, according to Catholic doctrine, baptism indissolubly binds the baptized child to it. The Catholic Catechism states the following to this:

“Having become a member of the Church, the person baptized belongs no longer to himself, but to him who died and rose for us.75 From now on, he is called to be subject to others, to serve them in the communion of the Church, and to "obey and submit" to the Church's leaders,76 holding them in respect and affection.” (Catechism, No. 1269).

The integration of the baptized child into the Catholic Church is irrevocable (compare here von Campenhausen, Hdb., Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland, 2nd Edition, Berlin 1994, pg. 759 f.), which is why the church refuses to strike from baptismal records the names of those who have dropped out.II. Legitimization of the Plaintiffs

1. Despite church persecution of all early Christian movements, which based themselves directly on Jesus of Nazareth and rejected the ecclesiastical distortion of His teachings, from the Marchionites, through the Cathars and Bogomils to the Waldensers and the Anabaptists, an original Christian movement has again emerged during our time. Its teachings do not consist of dogmas, ceremonies and hierarchies, as the churches proclaim and practice. Its core is the Sermon on the Mount. It is a faith that leads to the application of the Sermon on the Mount and of the Ten Commandments in daily life – according to the principles of equality, of freedom, of unity, of brotherliness and the justice that results from these.

Meanwhile, the Original Christianity of today has become a worldwide movement. It has no firm membership rosters; solely for legal purposes, legal entities have been formed in the individual countries, which bear the name of the community, organize events and disseminate the writings. The authority responsible for the total community of faith is the Association Universal Life of All Cultures Worldwide e.V.”, based in Germany. The plaintiffs 1), 3), 4), 5) and 6) are members of the Board of Directors of this association and are thus, notably, the representatives of the Original Christians.

2. In the name of freedom of those Christians, who follow the freedom teachings of Jesus of Nazareth, the plaintiffs turn against the above described compulsory recruitment of people as members of the Roman-Catholic organization. Presently, the plaintiffs experience the fact that the defendant even refuses to delete from church registries the names of those who have dropped out. Using public records, the church organization digs its claws into the souls of former members, which is another reason for the plaintiffs to denounce the un-Christian attitude of the defendant.

This appropriation takes place not only through the one-time coercive act of the baptism of an infant, but subsequently continues to be in effect throughout the whole life of the person, for, according to the view of the defendant, dropping out of church can end only the external membership in the church (Art. 2, §3 of the Bavarian Church Tax Law). The qualification for tendering a resignation is based on the Reich Law concerning the religious education of children from July 15, 1921 (Reich Law Gazette, pg. 939, 1263), which grants a child the right to decide on its own church affiliation upon completing it’s 14th year (§ 5, phrase 1). In Bavaria, based on Art. 137, §1 of the Constitution of Bavaria, instead of 14 years of age, it is 18 years of age.

To carry out the given opportunity to drop out would require a massive effort, which, at the outset, keeps many young people from seriously contemplating such a step: Over many years of religion classes, supplemented by special instructions for first communion and confirmation, they were taught to regard leaving the church as a “mortal sin.”

Already neglecting the so-called Sunday obligation is seen as a “grave sin.” (See Catechism, No. 2181).

This applies all the more to a final alienation from the Catholic Church by officially leaving it. In a statement of the German Diocese Bishops, it says:

“So if a Catholic declares his resignation from the church – regardless of the reason – this constitutes a grave transgression toward the church congregation.” (Erklärung der Diözesanbischöfe on December 1969, quoted from von Campenhausen, Ibid., pg. 7619

The statement of the bishops, which refers to a “grave transgression” connects with the definition of a mortal sin as a “grave matter” (Catechism, No. 1857: “Mortal sin is sin whose object is grave matter…”).

According to the doctrine of the Catholic Church, this leads to “eternal death in hell,” as the Catholic Catechism expressly defines the case of grave sin.

Compulsory baptism and retaining members who were acquired forcefully by threatening them with the eternal torments of hell contradicts the spirit of freedom of Jesus, the Christ, who said: “First teach and then baptize.” Aside from this, compulsory baptism contradicts the freedom of religion according to Article 4 of the Basic Constitutional Law of Germany, and according to Article 9, of the European Commission on Human Rights, which includes freedom of choice of religion, and which is exceedingly aggravated, that is to say, disqualified, by the mechanism of infant baptism and later threat of punishment of sin in the case of a resignation from the church. And, in the final analysis, the spiritual rape of infants that goes with compulsory baptism contradicts the “dignity of man” in Article 1, par. 1 of German Constitutional Law.

The fact that until now no offence was taken and those affected let themselves be fobbed off by saying that it was the parents who were acting for the underage child to be baptized, can simply be traced back to the fact that one has become accustomed to this system – reminiscent of the Middle Ages – and the terrible message of threat, within the framework of a long tradition. In reality, it is a tradition that goes against human rights, and which free Christians are now rising against, just as free citizens rose against slavery and racial segregation, in their time.


III. No Church Internal Matter

1. Pretentiousness of Name

The defendant claims of itself “to be one with Christ” (Catechism of the Catholic Church, No. 795) and to be “the body of Christ” as a church (Catechism, No. 805). The head of the defendant claims to be the “Vicar of Christ” (Catechism, No. 882).

Incidentally, it is known to the courts that the defendant designates itself as “Christian” and refers to Jesus of Nazareth, which is why there is a general reference to the “Christian Church” by the public.


2. Affecting the Outside World

As such, the Catholic Church has an influence on the public. A part of the self-image of the church is that it has a “mission to the public,” even a “guardian function” that it exercises to enforce the “Christian faith” (see Schlaich, “Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen”, in: Handbuch des Staatskirchenrechts, Volume 2, 2nd Edition, 1995, Pp. 131 ff, 157). The defendant exercises its “mission to the public,” above all, through written position papers.

In the new constitution of the state of Brandenburg from August 20, 1992, this mission to the public is even expressly recognized in Article 38. Incidentally, it is introduced in contracts between church and state, for example, in the Lower Saxony agreement (1955) and in the agreements of Schleswig-Holstein (1957), Hesse (1960) and Rhineland-Palatinate (1962) (see Schlaich, Ibid., pp. 131). The constitution of the free state of Saxony (1992) refers to the “significance of the churches … for the consolidation of a religious and moral basis of human life” in Article 109.

Insofar as the Catholic Church considers itself authorized to “follow and assess public life from the standpoint of religion” (Jeand’heur/Koriath, Grundzüge des Staatskirchenrechts, 1999, Margin Note 64), as a corporation under public law, it acts as a sovereignty toward the outside world (see Schlaich, Ibid., pp. 161). When its actions touch upon the rights of third parties, then the state courts are responsible (see Korioth in Maunz-Dürig, Margin Note 52, to Article 140). This applies to church pronouncements about third parties, as well as to the utilization of state services by the churches, through which third parties are placed at a disadvantage.

IV. The Defendant’s Violation of the Freedom of Religious Development

Such disadvantages may involve basic rights impairments that are within the scope of protection of the freedom of religious development according to Article 4 of the Basic Constitutional Law of Germany.

1. The Effects of Basic Rights on Third Parties

In court rulings and in the literature there is agreement that basic rights encroachments can take place not only finally and solely through command and coercion, but can also take place virtually directly (see, for example, Cremer, Ibid., pp. 150, Pieroth/Schlink, Grundrechte, 22nd Edition, 2006, Margin Note 238 ff). Such de facto impairments can not only take place directly through the state, for example, through state warnings against certain products or state subsidies of certain activities, but also through those natural or legal persons who receive preferential treatment from the state, thus gaining an advantage in competition with other contestants. That in this area, positions on basic rights can also play a role as the basis for the right of defense has meanwhile become indisputable. Basic rights apply in non-governmental areas (whether between exclusively private parties or between private bodies and public corporate bodies) in the form of an “indirect effect between third parties.” (Pieroth/Schlink, Ibid, Margin Note 181; Cremer, Ibid, pp. 456 ff). The consequence of this is that it comes to a “constellation of multipolar impairments” (Cremer, Ibid., pp. 161; Wolfgang Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 1994, pp. 298ff). The defense of basic rights and the right to have the impairments reviewed in terms of their legality, is, in such cases, not only directed against the state, which made the impairment possible, but also against the private or public detractor, itself. Depending on whether the impairment took place privately or under public law, the protection of basic rights takes place before the civil courts or before the administrative courts. In any case, it is a matter for the non-governmental review of de facto encroachments against basic rights.

In the process, the significance of the “indirect effect between third parties” is seen, above all, in the fact that “it helps safeguard freedom and equality even under the conditions of a modern, highly complex industrial society. This presupposes, namely … a state of virtual symmetry, in which every citizen has an equal chance to follow and carry through his own interests. Today, this virtual symmetry is not only often removed or compromised through governmental authority, but also through the exercise of private, economic and social power.” (Pieroth/Schlink, Ibid. Margin Note 183).

2. The Threat to Freedom by the Excessive Power of the Church

In the relationship between large, established churches and new religious movements, such a threat lies in the fact that the churches are granted multiple privileges and high subsidies at the expense of other religious communities and their followers. A very impressive overview of these privileges and supportive measures are found in Czermak, Religions- und Weltanschauungs-Recht, 2007, pp. 23f:

– “The government maintains numerous Christian theological faculties as educational institutions not only for religion class teachers, but also for priests. It finances them with tax monies collected from all citizens and lavishly endows them” (§17, I-4) … “Primarily in Bavaria, the so-called “Concordat Chair” (originally) should serve Christian influence of students in the Educational Science Faculties, despite the fact that according to Bavarian Constitutional Courts (1975), public elementary schools may, at most, have a culturally Christian accent, but may not be of Christian faith, despite the misleading appellation of a ‘Christian Community School.’” (§ 17, I-5).

– “… The government finances all military, prison and police chaplains. The military chaplaincy (§ 7, II-1,2) is also supplemented with classes in social studies, (§ 17, II-2d) which are taught per government regulation by military chaplains on the basis of Christian faith.”

– “… Some states, particularly Bavaria, operate a firmly Christian school politics (§13, III, IV). Even the symbol of the cross, the epitome of Christian faith, is used by governmental and local authorities, not only to equip schools and hospitals and thus, areas of social and public significance, but even courtrooms and municipal halls, including Parliament – places of exclusively secular public authority.” (§10, V-3).

– “The government also pays the salaries of bishops, canons and other clergy in other denominations and faiths using tax monies. (§15, III, 1 b). It promotes church conventions generously, and even seminaries for priests are supported with general tax monies, despite a scarcity of public funds.” (Margin Note 47)

– “The practical extent of governmental churches subsidies is largely unknown in terms of its dimensions … As part of the financing of churches, including direct non-cash subsidies (like the waiver of government income), they are even more significant than the revenues obtained through the church tax. Subsidies of the social services run by the church are not factored into the following. The magnitude is as follows: Financing (figures obtained from 1999-2001) of religion classes (€1,342 billion); state theological faculties and other church educational centers (€600 million – lowest estimate), military chaplaincy (€27 million), police and prison chaplaincy, salaries of bishops and other clergy members, church conventions, church building repairs, building grants of all types (including seminaries for priests), reduced fee privileges, monument maintenance services, adult education (particularly academies), youth work, radio broadcasting (free broadcasting of third party programs), court fines, job creation means, congregations abroad (culture, developmental aid, missions), etc. In summary, Frerk reaches the conclusion that for the year 2000, direct governmental subsidies amounted to €8,3 billion, and in addition, waived governmental income amounted to €10 billion. Part of this waiver includes the full deductibility of church taxes from the income tax at a rate of not less than €2.6 billion annually, and, in 2004, €3.75 billion. This sum however is not favorable to the churches, but to church taxpayers, who are, in turn, subsidized by all other taxpayers.”

– “Notwithstanding its still unredeemed commitment to dissolving all historical governmental services still in effect in 1919, including the contractual rights of new states, the government entered into a fullness of open-ended commitments requiring large sums of money.” (§15, III, 3 E).

– “Contrary to scientific conclusions, many religious minorities are vilified with blanket generalities as ‘sects,’ they are pilloried by governmental agencies and discriminated. In comparison, even the somewhat sobering final report of the pertinent Enquête-Kommission of the German Parliament (1998) paid no attention to special church movements like Opus Dei, whose totalitarian character and great influence has been thoroughly researched.” (Margin Note 51). “Since the 1970s, the so-called sects, as one tended to call all smaller or, above all, unfamiliar religious communities, have been the center of public interest. One likes to talk (often inappropriately) about religions or sects that appeal to the young, and about new religious movements. In reports and films, also based on contrived stories, the general impression was successfully awakened that a large number of these groups work with inhuman methods of psycho-terrorism, systematically mistreating children for the purpose of indoctrination, hindering those willing to resign with threats, practicing financial or sexual exploitation and much more, thus posing a threat to society. Alone the unverified and unwarranted claim that someone belongs to a ‘sect,’ could lead to the obliteration of their means of subsistence, and governmental agencies and church ‘sect commissioners’ fueled public opinion through public warnings … The sect commissioners of the mainstream churches, predominantly the protestant church, took up their influential activities, at the time when the numbers of those leaving the church skyrocketed and the churches, because of their own inner erosion, regarded the ‘sects’ as their competition. They managed, through intense public activity, to convey their view of the problem to the media, politics, training facilities and even the courts.” (Margin Note 206).

All of this led to the impairment of the freedom of religious development (Article 4 of Basic Constitutional Law) of religious minorities, also of the Free Christians for the Christ of the Sermon on the Mount of All Cultures Worldwide and their followers, that is, the plaintiffs. That they are severely handicapped in contrast to the Catholic Churches and their members, is apparent in view of the governmental support described above. Even in a pluralistic government of basic law, the Catholic Church became a power factor in politics and society, and a leader of opinion in terms of the treatment of religious minorities, which, meanwhile, are disdained with the blanket label of “sect” after years of campaigning by the church sect commissioners. While the government supports with taxpayers monies the church pomp and development of power in public events, as, for example, church conventions, the followers of a religious minority have difficulty to get even a permit for a small information stand. While the government grants unlimited tax privileges to the Catholic Church, religious minorities have to keep themselves above water with financial contributions, and have difficulties to get their religious efforts recognized as non-profit, at all.

3. Further Grounds for the Plaintiff's Right of Action

Whether the encroachment on the right to religious development is lawful or unlawful, that is, whether it is not only an encroachment on basic rights but a violation of basic rights, depends – as with any basic rights encroachment – on its legitimation. When, at the expense of other religious communities and their followers, the Catholic Church is granted privileges or subsidies because it is presumed to be Christian, but in reality is not, then this legitimation is lacking. The state bestowal of church privileges, involving unequal treatment at the expense of other religious communities, is carried out without the originally applicable factual grounds, and is thus, a violation of the principle of equal treatment according to Art. 3 of Basic Constitutional Law. The illegality, however, is not only to be attributed to the state, but also to the church, if it obtains these privileges by fraud, using false information, in that it expressly claims or tacitly implies it is Christian, when, in reality, it is not.
This is like a businessman who is given authorization to act on behalf of the government, and, as such, violates the basic rights of third parties; or a businessman who receives state furtherance support and, in using this support, prejudices the commercial prospects of competing companies. This infringement does not only take place through a specific measure carried out by the recipient of the governmental authorization or support, but already through the act of authorization or furtherance (Cremer, Freiheitsgrundrechte, 2003, p. 164, 166). If the recipient of the authorization or support obtains these by fraud, then not only is the act of authorization or furtherance unlawful, but also the sovereign actions toward third parties – of the one authorized, or the utilization of support under civil law by the one receiving furtherance – because one of the prerequisites that makes possible his sovereign action or his action under private law, respectively, is lacking. The right of defense of the third party concerned is not only directed against the state, which granted the authorization or support, but is also directly against the recipient of the authorization or furtherance support.

And if there is specific danger that such governmental authorizations or furtherance support jeopardizing basic rights are obtained by fraud over and over again, then, according to Art. 19, par. 4 of the Basic Constitutional Law, and in connection with § 40 of the Rules of the Administrative Courts, this opens up the opportunity to argue for preventive legal protection by way of a lawsuit to cease and desist (see Kopp/Schenke, VwGO, 13. edition, Prelim.
§ 40, Margin Note 34).

4. Fraudulent Labelling Leads to a Violation of the Law

4.1 By using the name “Christian,” the Catholic Church not only procures for itself the possibility to pass “Christian” judgment on society and politics, and on people of different faith or on atheists, but also the possibility to receive what government and society in the so-called Christian western world grant only to the church: especially high governmental subsidies, an exceptional social reputation, special institutionalized rights of participation in governmental and public spheres, as, for instance, broadcasting corporations under public law, advisory committees on ethics, in hearings on the law, state receptions and the like. The basis for legitimizing all this is the appellation “Christian” and the reference to Jesus of Nazareth. The church acts as the representative “of Christianity” which, in the so-called Christian western world, is still considered to be particularly worthy of support. If the defendant were not a “Christian” religious community, it would not receive anything remotely close to the amount of present governmental support by way of financial benefits, tax exemptions and political and social privileges. The assumption that it is a “Christian church” is a self-evident prerequisite for the fact that the defendant obtained and obtains the political and social benefits which provide it with its present religious and ideological predominance in Germany.

4.2 As presented at the beginning of the grounds for the lawsuit, the Catholic Church, however, wrongfully calls itself “Christian,” and wrongfully makes references to Jesus of Nazareth.

What “Christian” is and whether someone can make references to Jesus of Nazareth is a statement which contains factual as well as judgmental elements. The starting point is the teachings of Jesus of Nazareth.

Certainly, there are behavior patterns and teachings of religious communities of which one can argue whether they still correspond to the teachings of the Nazarene or not. In such cases, it would be a matter of judgment within a justifiable margin of assessment. A judgment, however, only becomes a claim to fact when it lies “outside of a justifiable margin of assessment” (Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5. edition, chapter 4, Margin Note 79).

This is the case here: The above-described behavior patterns and doctrines of the defendant obviously have nothing to do with the teachings of the Nazarene anymore, but stand instead in diametrical opposition to them. For this reason, the claim of the church that it is “Christian” and rightfully makes reference to Jesus of Nazareth, is an untrue claim to fact.

Since it permanently establishes this claim to fact either expressly or tacitly, thus obtaining by fraud the above-mentioned governmental benefits, through which religious rivals suffer massive disadvantages, particularly the plaintiffs, as well, the latter can demand that this untrue claim be enjoined.


The Violation of the Personal Rights of Jesus of Nazareth

1. The Protection of One’s Biographical Image

According to the rulings of the Federal Supreme Court, the protection of the universal personal rights of a person are effective beyond death, since that person’s merits, which are worthy of protection, outlast the legal capacity of their subject, which expires at death. This applies particularly under observance of the system of values of Basic Law whose “protection of human dignity indicates no temporal limitation to the life of the person.” (in detail Federal High Court of Justice 50, 136 ff, also 107, 391; further, Palandt, Margin Note a).

According to this judicial decision, the protection of one’s biographical image is also a part of universal personal rights, so that the right of injunction to compel someone to refrain from serious distortions of this image can be given postmortem.

It is, above all, those appointed by the deceased during his lifetime who are entitled to exercise the protection of his personal rights. Beyond this, according to the rulings of the Federal High Court of Justice, also “the close relatives of the deceased come into question, who are frequently affected themselves through the revilement of a deceased member of the family” (comp. Federal High Court of Justice 50, 140, in which the Court expressly left open the circle of those authorized to assert rights).

There is also no time limit to enforce the personal rights of a deceased person. What is decisive is “that the one entitled to assert rights can substantiate sufficient legitimate interest to take legal action,” which “dwindles to the extent to which the memory of the deceased fades.” (Ibid. page 140).


In the Case of Jesus of Nazareth, the following Ensues:

2.1 Until today, a time limit in the paraphrased meaning set by the Federal High Court has not come to pass. Jesus Christ is regarded as the founder of Christianity, as the giver of His name for the “Christian western world” and all those who call themselves Christian, that is, particularly the churches and some of the political parties. So one most certainly cannot argue that in His case, “the memory of the deceased” has faded. Thus, the protection of His biographical image persists.

2.2 The assertion of this protection also will not fail because no “close relative” in the traditional sense, that is, no biological family member, can be found. The rationale concerning the characteristics of a relative that the Federal Supreme Court refers to consists in the fact that – in determining the qualification to assert rights – it establishes the closeness to the person whose rights are to be protected and the self-interest of the person asserting the protection. Usually, this interest lies with the biological family members. However, it can also be assumed for people who have chosen the person to be protected as a role model for their whole way of life. In asserting the protection of the personal rights of Jesus of Nazareth, this is even particularly self-evident because, as is generally known, He regarded the spiritual connection as far more significant than family ties. Let us again bring to mind His reaction as His mother and brothers sought Him: “Who are my mother and my brothers? Looking about at those who were sitting around Him, He said: Behold My mother and My brothers! For whoever does the will of God, he is My brother and sister and mother.” (Mk. 3, 31 ff )

2.3 This spiritual relationship as prerequisite for the postmortem assertion of Jesus' personal rights also guarantees that this right of action is not accrued in the sense of a popular action by anyone who simply makes references to Jesus of Nazareth. What is decisive, is that it concerns someone who verifiably believes in a teaching that corresponds to the teachings of the Nazarene and who verifiably strives to apply these teachings in everyday life.

2.4 This pertains to the plaintiffs.

They follow the “Creed of the Original Christians of Universal Life” which, according to § 2 par. 2, is an element of the statute of the carrier association of the community of faith (attachment 2). It links up with all the essential points of the teachings of Jesus as they are given above in abbreviated form and excludes everything that the mainstream churches have developed in the course of millenia or centuries, respectively, in terms of dogmas and rituals that are in opposition to the teachings of Jesus. This consistency of text is available for judicial verification through a comparison of the texts of the most important tenets of Jesus of Nazareth and the text of the Original Christian creed.

The plaintiffs not only believe in the teachings of the Original Christians in Universal Life, but for many years have made it their task to live according to them and to help with the dissemination of this teaching.

For this reason, the plaintiffs and all those who do the will of God are legitimized to assert the postmortem personal rights of Jesus of Nazareth, who is their role model.

In this spirit, they resist the massive falsification of the teachings and biographical image of the great teacher of mankind, Jesus of Nazareth. The defendant has turned His divine teachings into their exact opposite. Above all, the Sermon on the Mount was so falsified, that is, made so relative, that it no longer plays a decisive role in the everyday life of the people, instead being considered an impracticable utopia. With this, the central message of Christianity was falsified. The Golden Rule, “Do to others as you would have them do to you” was virtually done away with, in favour of a war of everyone against everyone, which led to a civilization now standing at the abyss, and despairing of a God whom the church described as a punishing God. The good tidings of Jesus of Nazareth were turned into a threatening message of satanic origin.

How glaring the fraudulent labelling is, which the defendant practices with the teachings of Jesus of Nazareth, may be described in several analogous examples. What if:

– one were to claim that the Dalai Lama had called for armed resistance against all those who do not share his belief?

– one were to claim that Nelson Mandela had called upon the black population of his country to kill all whites – with the cry: “God wants this”!?

– one were to claim of Martin Luther King that he had called for the enslavement of all white Americans who do not subject themselves to his will, by having themselves and their children be forcibly baptized by voodoo-priests?

– one were to say that Willy Brandt had declared that reconciliation with other countries was a grave mistake?

If one were to allow the Catholic Church to call itself “Christian” or to make references to “Jesus Christ,” thus ignoring its deeds throughout history, would this not be like thinking only of autobahns at the mention of the name of Hitler, while suppressing his crimes? At that, the crimes of the church throughout history are even worse than those of Hitler, Franco and Mussolini combined – criminal dictators whom the church lent a helping hand, as so often in history. And after the millionfold slaughter of war, many Nazi criminals – with the help of the Vatican – were even set up with a new identity and taken to other countries, thus withdrawing them from lawful prosecution by due process of law. True Christians prepare the way for the Christ of God and not for criminal Fascists.

These are only a few examples and analogies, to illustrate the extent of fraudulent labelling using the term “Christian,” the scandalous deceit which is being practised with the teachings of the Nazarene up until this day. All of this is a deception of the people through well-directed disinformation. This is the satanic “trick” of the adversary of God.

With the Dalai Lama, with Nelson Mandela, with Martin Luther King and with Willy Brandt such massive misrepresentations of their biographical image and their person would trigger a general outrage. With Jesus, the Christ, society tolerates it with indifference. Why?

The plaintiffs, representatives of the Original Christians of today, do not want to countenance this any longer and therefore demand that this cease and desist in the spirit of the charges at hand.
Dr.Sailer
Attorney at Law Dr. Hetzel
Attorney at Law


The German text of this lawsuit is the work of reference for all questions regarding the meaning of the contents.


Download: Lawsuit 21.09.2009.pdf [214 KB]

Christus oder Kirche - Klage gegen Vatikankirche


Christus oder Kirche


Klage gegen Vatikankirche


Verwaltungsgericht Freiburg

Habsburger Straße 103

79104 Freiburg

Per Telefax voraus: 0761/7080888

            21. September 2009

K L A G E

in Sachen

1) Dieter Potzel

2) Dr. Peter Thurneysen

3) Matthias Holzbauer

4) Alfred Schulte

5) Dr. Gert-Joachim Hetzel

6) Dr. Christian Sailer

sämtliche Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld

- Kläger -

Prozessbev.: RAe Dr. Christian Sailer und

Dr. Gert-Joachim Hetzel,

Max-Braun-Straße 2, 97828 Marktheidenfeld

gegen

Erzbistum/Diözese Freiburg, vertreten durch den

Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, Schoferstraße 2,

79098 Freiburg

- Beklagte -


wegen Unterlassung


Namens und in Vollmacht der vorgenannten Kläger (Anlage 1) erheben wir hiermit gegen das Erzbistum/Diözese Freiburg

K L A G E

und beantragen, wie folgt zu erkennen:

I. Der Beklagten wird untersagt, sich „christlich“ zu nennen.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist in Ziff.II vorläufig vollstreckbar.


B e g r ü n d u n g

I. Gegenstand des Verfahrens


Die Kläger verlangen,


dass die Beklagte sich nicht länger „christlich“ nennt. Sie mag sich weiter katholisch nennen und sie mag weiter

ihre Mitglieder zwangsweise rekrutieren (im Wege der Säuglingstaufe),

Kriege rechtfertigen,

ihr zu einem erheblichen Teil gewalttätig erworbenes Vermögen behalten,

den Menschen mit einem strafenden Gott drohen,

zu Intoleranz aufrufen,

frauenfeindlich sein und

Tierquälerei billigen,

aber sie soll sich nicht „christlich“ nennen.

Millionen von Menschen in aller Welt sind Aussteiger aus den institutionellen Kirchenkonzernen. Viele davon sind ehrlich bemüht, so zu leben, wie es Jesus von Nazareth gelehrt und vorgelebt hat. Sie haben erkannt, dass das, was die institutionellen Kirchenkonzerne, insbesondere die katholische Kirche, lehrt und tut, nichts mit der Lehre des Jesus, des Christus, zu tun hat.

Viele solcher freier Christen, die als Säuglinge ungefragt von dieser Institution vereinnahmt worden waren, haben versucht, sich von dem Makel dieser unchristlichen Organisation zu befreien und die Löschung ihres Namens aus dem Taufregister verlangt. Dies wird von der katholischen Kirche – ebenso auch von der evangelisch-lutherischen Kirche - kategorisch abgelehnt mit der Behauptung, es handle sich bei der Taufe um einen Vorgang, der nicht rückgängig zu machen sei.


Der katholische Kardinal Antonio Maria Rouco erklärte im katholischen Nachrichtendienst KATH.NET am 13. Juli 2004, die Taufe gelte für immer und ewig, „es ist ein Teil unserer DNS“.


Diese Aussage verdeutlicht anschaulich die Haltung der katholischen Kirche, wie sie auch in den katholischen Lehr- Aussagen festgeschrieben ist.


Christus sprach, und so steht es ursprünglich auch in den Bibeln der Kirche: “Erst lehret, und dann taufet“. Die Kirche hat dagegen die Zwangstaufe von Säuglingen eingeführt und hält diese Übung bis heute aufrecht. Diese Manipulation unmündiger Kinder, mit der Vereinnahmung für eine Institution für alle Ewigkeit, mit den bekannten verheerenden seelischen Folgen wie ekklesiogene Neurosen oder noch schlimmer, lebenslanger Traumatisierung durch Kinderschänderverbrecher, ist zutiefst unchristlich und eine Verhöhnung des Jesus, des Christus.

Die Weigerung der Kirche, ihren Anspruch auf die Aussteiger aufzugeben und sie aus ihren vereinnahmenden Fesseln zu entlassen, hat freie Christen, die weltweit dem Christus der Bergpredigt nachfolgen, zu denen sich die Kläger zählen, veranlasst, sich noch intensiver mit dem Katholizismus zu befassen. Die dabei zutage getretene erstaunliche Fülle von Tatsachen beweist, dass die katholische Kirche dem Prädikat „christlich“ nicht nur mit ihrer Zwangstaufe, sondern mit ihrer gesamten Lehre und ihrer gesamten Geschichte Hohn spricht.


Die Kläger haben deshalb die 27 Bischöfe der katholischen Diözesen am 19.8.2009 aufgefordert, sich nicht mehr „christlich“ zu nennen und dies gegenüber den Klägern bis zum 20.9.2009 schriftlich zuzusagen.


In den vergangenen 30 Jahren hat der Christus-Gottesgeist durch das Prophetische Wort den Führern der katholischen Institution wiederholt einen Dialog angeboten. Die Priestermänner haben alle Seine Worte in den Wind geschlagen und Ihn keiner Antwort für würdig befunden. Und genau so haben die Bischöfe dieses Mal reagiert und damit die Kläger gezwungen, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Kläger tun dies im vorliegenden Fall gegenüber der Diözese des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz.


Die Gründe für ihr Begehren haben die Kläger in ihrem Aufforderungsschreiben vom 19.8.2009 folgendermaßen zum Ausdruck gebracht:Hört, ihr Bischöfe!


Das Spiel ist aus!


Hört auf, euch „christlich“ zu nennen!Jahrhundertelang hat der Kirchenkonzern, dem Sie alle vorstehen, die Menschen an der Nase herumgeführt und für dumm verkauft, um das Volk religiös zu unterjochen und weiter aussaugen zu können, indem es weiter brav seine Kirchensteuern zahlt.

Doch es wird mehr und mehr offenbar: Die Institution, der Sie vorstehen, hat zwar den Namen des Jesus, des Christus, im Munde geführt – so, als ob sie rechtmäßig Sein Erbe angetreten hätte. Doch in Wirklichkeit haben Sie Sein Erbe mit Füßen getreten, haben Sie Ihn durch Ihre Lehre – und mehr noch durch Ihre Taten – am laufenden Band verhöhnt und verspottet und tun es noch heute. Täglich nageln Sie Jesus, den Christus, erneut ans Kreuz, weil Sie das Gegenteil dessen tun, was Er wollte. Und dann schleppen Sie Ihn, der doch auferstanden ist, als toten Mann am Kreuz im Triumphzug durch die Straßen wie eine Trophäe, die Sie zur Strecke gebracht haben.


Was betreibt die von Ihnen vertretene Institution dann anderes als geistige Erbschleicherei, Falschmünzerei und geistigen Etikettenschwindel? Und Heuchelei dazu, denn Sie schmücken sich mit einem Namen, der Ihnen nicht zusteht, weil Sie die tatsächliche Lehre und das ethisch-moralische Vorbild des Jesus von Nazareth offensichtlich verraten haben. Sonst wäre die Vergangenheit Ihrer Institution nicht randvoll mit Blut und Verbrechen. Und sonst würden Sie sich wenigstens heute so verhalten, wie der Nazarener es vorlebte.


Doch davon kann keine Rede sein, wie wir gleich noch darlegen werden (siehe die Dokumentation im Anhang).


Jesus hat gelehrt: „Erst lehret, und dann taufet.“ Damit lässt Er jedem den freien Willen. Sie dagegen fangen Säuglinge ein, impfen ihnen vom frühesten Kindesalter an Schuldkomplexe ein, drohen mit Höllenstrafen und der ewigen Verdammnis und erpressen dadurch Gehorsam und Kirchensteuern. Viele seelische Krankheiten wie z.B. ekklesiogene Neurosen und Abartigkeiten wie Pädophilie sind nicht selten die Folgen. Jede andere Organisation wäre deshalb als totalitäre Organisation wegen Missachtung der Verfassung und Verletzung der Menschenrechte längst verboten worden.


Was sagte Jesus, als Er die Händler lebender Opfertiere aus dem Tempel zu Jerusalem trieb? „Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein! Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht!“ (Mk 11,17)


Keine Angst: Wir wollen Sie keineswegs aus Ihren prunkvollen Höhlen und Palästen vertreiben. Sie können ruhig dort bleiben und glauben, was Sie wollen – denn kein Glaube ist beweisbar. Sie können sich auch weiter von denen bezahlen lassen, die Ihre aus dem Heidentum stammenden Zeremonien und Rituale gut finden, die weiterhin die Knochen Verstorbener und die Statuen angeblicher „Heiliger“ verehren wollen.


Nennen Sie sich katholisch, das macht Ihnen niemand streitig!

Wir wollen nur eins: Nennen Sie sich nicht länger „christlich“!


Denn der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das, was Sie über Jahrhunderte bis heute aus der ursprünglichen, reinen Lehre des Nazareners gemacht haben, das verursacht bei denen, die Jesus, den Christus, und Seine Lehre, die Bergpredigt, in ihrem Leben ernst nehmen, um sie Schritt für Schritt umzusetzen, blanke Empörung.


Es ist genug! Denn, ja: Es gibt sie noch, die Nachfolger des Jesus, des Christus, die ihr Gehirn noch nicht von Litaneien und frommen Sprüchen haben vernebeln lassen, die noch zwei und zwei zusammenzählen und in ihrem Herzen Gut von Böse unterscheiden können, so, wie es der Nazarener uns gelehrt hat. Die noch mit klarem Kopf erfassen können, was der große Menschheitslehrer Jesus, der Christus, meinte, als Er sagte: „Häuft euch keine Schätze an, die Motten und Rost fressen!“ „Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen!“ „Erst lehret, und dann taufet!“ „Wer einen von diesen kleinen Kindern, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen würde.“ „Lasst euch nicht Vater nennen!“ „Nur einer ist heilig, euer Vater im Himmel.“


Sind diese Sätze denn so schwer zu verstehen? Und doch hat es Ihre Institution fertiggebracht, ausgerechnet im Namen des Jesus, des Christus, gegen jeden einzelnen dieser wenigen hier aufgeführten Sätze zu verstoßen und unendliches Leid, Meere von Tränen und Blut, über die Menschheit zu bringen – und sich dann dafür auch noch bezahlen zu lassen! Von dieser verbrecherischen Vergangenheit hat sich die Kirche bis heute nicht wirklich distanziert. Obwohl Karlheinz Deschner, einer der bedeutendsten kritischen Geister unserer Tage, nach jahrzehntelangem Studium der Kirchengeschichte zu dem Schluss kommt:


"Nach intensiver Beschäftigung mit der Geschichte des Christentums kenne ich in Antike, Mittelalter und Neuzeit, einschließlich und besonders des 20. Jahrhunderts, keine Organisation der Welt, die zugleich so lange, so fortgesetzt und so scheußlich mit Verbrechen belastet ist wie die christliche Kirche, ganz besonders die römisch-katholische Kirche." (Die beleidigte Kirche“, S. 42 f.)


Es ist genug! Es ist an der Zeit, dass der Name des Jesus, des Christus, des größten Gottespropheten aller Zeiten, endlich rehabilitiert wird, der am Kreuz unser Erlöser wurde, der auferstanden ist und im Geiste wiederkommt, der aber von Ihnen immer noch am Kreuz festgehalten wird.


Trotz aller Verfolgungen durch die Geschichte hindurch, trotz Inquisition und Ausrottung aller „Ketzerbewegungen“, trotz auch der „modernen“ Inquisition unserer Tage – wir sind wieder da! Wir sind angetreten, Jesus, den Christus, zu rehabilitieren. Wir sind freie Christen, die in den Fußspuren des Freiheitsdenkers Jesus von Nazareth gehen. Die Seine Bergpredigt nicht für eine Utopie halten, sondern für die einzig realistische Chance, die der Menschheit heute noch bleibt. Und weil uns Jesus, der Christus, am Herzen liegt, weil Er unser himmlischer Freund und unser göttlicher Bruder, der Erlöser aller Menschen und Seelen ist, nehmen wir es nicht länger hin, dass Sein Name ständig von Ihnen und Ihrer institutionellen Kirchenlehre für etwas ganz anderes missbraucht wird. Deshalb:


Genießen Sie ruhig weiter Ihr Milliardenvermögen, horten Sie weiter Ihre Aktien, Fondsbeteiligungen und Immobilien Ihres Kirchenkonzerns, während mehr als eine Milliarde Menschen hungern – aber nennen Sie sich dann bitte nicht länger „christlich“!


Lassen Sie sich weiter jedes Jahr mit Milliardenzahlungen des Steuerzahlers mästen, mit staatlichen Subventionen für alles und jedes, Ihre Bischofsgehälter mit inbegriffen, während Millionen im Volk arbeitslos sind und unter Armut leiden, solange nur der Steuerzahler es duldet und die Ihnen hörigen Lemminge in der Regierung es zulassen – aber nennen Sie sich dann nicht länger „christlich“!


Verbreiten Sie ruhig weiter das „Sozial-Märchen“, dass das deutsche Sozialsystem zusammenbrechen würde, wenn es die Kirche nicht gäbe, obwohl doch sämtliche öffentlichen kirchlichen Sozialeinrichtungen zu fast 100 Prozent vom Staat und von den jeweiligen Nutzern bezahlt werden. Aber nennen Sie sich dann nicht „christlich“ – denn dazu würde gehören, das achte Gebot einzuhalten.


Rechtfertigen Sie weiter Kriege und Kriegseinsätze und machen Sie womöglich den neuen Soldatenwitwen auch noch weis, dass es Gottes Wille sei, „Deutschland am Hindukusch zu verteidigen“ – aber nennen Sie sich nicht „christlich“!


Impfen Sie weiter den Gläubigen ein, es gebe eine „ewige Hölle“ und einen „strafenden Gott“, stürzen Sie sie dadurch in seelische Nöte und entfremden Sie sie von unserem himmlischen Vater, der einzig Liebe ist – aber nennen Sie sich dann „katholisch“, doch nicht länger„christlich“!


Behaupten Sie ruhig weiter in Ihren Dogmensammlungen, „niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger“ könne des ewigen Lebens teilhaftig werden, sondern verfalle „dem ewigen Feuer, ... das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist“ (Neuner/Roos, Randnummer 381). Das ist Ihr Umgang und Ihre katholische Drohgebärde, aber nicht christlich.


Diskriminieren Sie weiter die Frauen, solange diese es sich gefallen lassen – aber nennen Sie sich nicht länger „christlich“!


Decken Sie weiter die Kinderschänder in den Reihen Ihrer Kleriker, versetzen Sie sie von einer Pfarrstelle in die nächste, so lange, bis endlich einmal ganze Dörfer und Städte aus der Kirche austreten werden, weil sie die Nase voll haben und das nicht länger mit ansehen wollen – aber nennen Sie sich bitte nicht länger „christlich“!


Geben Sie sich ruhig weiter damit zufrieden, dass viele ohne Ethik, ohne Moral, ohne Anstand, ohne Stil und ohne Benehmen als Mitglieder Ihrer Kirche in der Gesellschaft ihr Unwesen treiben – aber lassen Sie es nicht zu, dass diese sich dann „christlich“ nennen!


Treten Sie weiter die Lehre des Tatglaubens mit Füßen, die uns Jesus, der Christus, brachte („Wer diese Meine Lehre hört und tut sie, der ist ein kluger Mann ...“); verkünden Sie weiter Ihr heidnisches Dogmengebäude, Ihre Sakramente und Rituale. Nennen Sie sich weiter „katholisch“, das macht Ihnen niemand streitig. Aber nennen Sie sich dann nicht „christlich“!


Billigen Sie weiter die bestialischen Grausamkeiten gegen die Tiere, die heute in Tierversuchslabors und in der Massentierhaltung verübt werden – aber nennen Sie sich dann nicht länger „christlich“. Denn Jesus von Nazareth war ein Freund der Tiere.


Es ist mehr als genug! Wir machen Ihnen Ihren Glauben nicht streitig! Aber wir fordern Sie auf, die Bezeichnung „christlich“ nicht länger zu verwenden. Sollten Sie uns dies nicht bis zum 20.9.2009 zusagen, werden wir gegen diese Namensanmaßung die Gerichte anrufen, um Christus zu rehabilitieren.


Da es sich um eine Angelegenheit von öffentlichem Interesse handelt, werden wir uns erlauben, die Öffentlichkeit zu informieren.
Den Sachvortrag dieser Abmahnung machen wir hiermit zum Gegenstand des vorliegenden Verfahrens, ebenso wie die der Abmahnung beigefügte Dokumentation, die folgenden Wortlaut hat:


Dokumentation


Die katholische Kirche soll sich nicht länger „christlich“ nennen!


Was würde Jesus von Nazareth sagen, wenn Er heute wieder auf die Erde käme und sähe, was die Kirche aus Seinem Lebenswerk gemacht hat?


Der Vatikan – der größte Kriegstreiber


Jesus, der Christus, hat die Feindesliebe gelehrt und die Gewaltlosigkeit: „Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen“.

Der Papst in Rom aber hat als absoluter Monarch des Kirchenstaats häufig selbst Kriege geführt und sich an Bürgerkriegen beteiligt. Die Päpste haben immer wieder Kriege angezettelt und unterstützt, ja ganze Völker zum Krieg gegeneinander aufgehetzt – so die Byzantiner gegen die Ostgoten, die Franken gegen die Langobarden, die Normannen gegen die Staufer und umgekehrt.

Der Vatikan heizte im 17. Jahrhundert den 30-jährigen Krieg in Deutschland an, und 1914 hetzte der vatikanische Botschafter in Wien die Habsburger gegen die Serben in den Ersten Weltkrieg.

Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ließ Papst Pius XII. Hitler wissen, er werde sich „jeder Verdammung Deutschlands enthalten, wenn es Polen bekriege.“ (Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, Band 2, S. 41) Katholische Feldgeistliche schickten immer auf beiden Seiten der Fronten die Soldaten mit „Gottes Segen“ in die Schlachten. Der Vatikan unterstützte sämtliche faschistischen und rechtsgerichteten Diktatoren in Europa und Lateinamerika. Der katholische Kardinal Frings forderte nach dem Zweiten Weltkrieg als erster die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik.

Katholische Geistliche waren maßgeblich beteiligt am Völkermord der kroatischen Faschisten an den orthodoxen Serben 1941-1943, an den blutigen Säuberungen in Argentinien 1976-1983 und am Völkermord der Hutus an den Tutsis in Ruanda 1994.

Führende Jesuiten rechtfertigten sogar die Bereitstellung von Atomwaffen und nahmen damit die Vernichtung ganzer Völker billigend in Kauf.

Papst Johannes Paul II. sagte während des Golfkriegs 1991: „Wir sind keine Pazifisten“. Und 1995 rief er zu einem „gerechten Krieg“ in Bosnien auf. Und der jetzige Papst lehnte als Kardinal Ratzinger, wenige Monate vor seiner Wahl, Pazifismus als „unchristlich“ ab. Also lehnt er Christus ab!

Der Vatikan rechtfertigt bis heute in seinem Katechismus auch die Todesstrafe.Intoleranz statt Nächstenliebe


Jesus hat alle Menschen zur Brüderlichkeit aufgerufen und ihren freien Willen respektiert.

Die Kirche aber hat Andersdenkende immer wieder blutig verfolgt. Von den Markioniten über die Katharer und Bogumilen bis hin zu Waldensern und Täufern hat sie alle Bewegungen ausgerottet, die an das ursprüngliche Christentum anknüpften. Sie hat mit ihren Hetzparolen Judenpogrome zu verantworten, die Inquisition eingeführt und den Hexenwahn entfacht. Sie hat die kirchliche Lehre mit Feuer und Schwert verbreitet und dadurch den Völkermord an den Indios und die Ausplünderung eines ganzen Kontinents auf dem Gewissen. Auch heute verfolgt der Vatikan religiöse Minderheiten.Der Reichtum der Kirche ist Blutgeld


Jesus lebte einfach und lehrte, der Mensch solle „keine Schätze anhäufen, die Motten und Rost fressen“.

Die Kirche hat über viele Jahrhunderte immensen Reichtum angehäuft, indem sie die Bevölkerung ausplünderte, erbarmungslos den Kirchenzehnten eintreiben ließ, sich an den Opfern der Inquisition und der Hexenbrände bereicherte, Urkunden fälschte, Erbschleicherei betrieb und sich Steuerbefreiungen und staatliche Subventionen sicherte, die in vielen Ländern bis heute gültig sind. Was die Kirche an „Gutem“ in der Welt tut, das finanziert sie nicht mit ihrem gewaltigen Vermögen, sondern mit den Spenden der Gläubigen und mit den Subventionen des Staates.

Diese Subventionen belaufen sich – Kirchensteuer und staatliche Subventionen für öffentlich-soziale Einrichtungen der Kirchen nicht eingerechnet – in Deutschland auf mindestens 14 Milliarden Euro im Jahr an direkten Subventionen und an Steuerbefreiungen. Auch die Gehälter der Bischöfe samt „Hofstaat“ werden vom Staat bezahlt, in diesem Fall von den jeweiligen Bundesländern.Papst und Kirche – Verkünder des Bösen


Jesus lehrte den Gott der Liebe, der alle Seine Kinder gleich liebt und alles unternimmt, um sie wieder bei Sich zu haben. Eine ewige Hölle lehrte Er nicht. Er lehrte auch keine Säuglingstaufe, sondern sprach: „Erst lehret, und dann taufet.“

Die Kirche jedoch hat die Zwangstaufe von Säuglingen eingeführt und hält sie bis heute aufrecht. Ein Säugling hat keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das ist gegen Jesus von Nazareth; es ist eine Manipulation, eine seelische Einengung wehrloser Kinder durch die Eltern im Auftrag der Kirche.

Doch damit nicht genug: Die Kirche verbreitet bis heute die heidnische Vorstellung eines strafenden Gottes, der jene Menschen, die nicht der Priesterkaste folgen, mit der ewigen Verdammnis bestraft. Dadurch versetzt sie bis heute ungezählte Menschen in Furcht und Schrecken, untergräbt ihre seelische Gesundheit und entfremdet sie von Gott. Dies ist eine Sünde wider den Heiligen Geist.

Aus all diesen seelischen Belastungen, die die Kirche den Menschen auferlegt, entstehen viele seelische Krankheiten, u.a. so genannte ekklesiogene Neurosen. Da so viele Menschen davon betroffen sind, versteht man den Zustand unserer Welt.Die Schuldkomplex-Produktion der sexualfeindlichen Kirche


Die Kirche lädt den Menschen ungeheure Schuldkomplexe auf, indem sie ihnen immer wieder mit Schuld und ewiger Verdammnis droht. Dann erdreistet sie sich, zu behaupten, sie könne durch ihre Priester diese Sünden vergeben, die sie jedoch gar nicht vergeben können. (Die Bibel wurde hier bewusst manipuliert: In Wirklichkeit sollen sich die Menschen gegenseitig ihre Sünden vergeben – im Vaterunser steht es noch richtig: „ ... wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“.)

Es wird der Eindruck vermittelt: „Ihr seid alle Sünder und kommt womöglich in die Hölle, es sei denn, ihr unterwerft euch unseren Zeremonien“ – das ist seelische Erpressung. Wenn das der Staat oder ein Verein machen würde, dann würde man sofort eingreifen und sagen: Das ist Seelenterror.

Auch die Sexualfeindlichkeit der Kirche führt zu erheblichen Problemen in der Gesellschaft, vor allem bei Priestern. Der Zwangszölibat hat keinerlei biblische Grundlage, ist also eine rein kirchliche Tradition und zudem ein unnatürlicher Zustand, ein Ausdruck der Sexualfeindlichkeit der Kirche. Er geht oft mit Pädophilie und den daraus resultierenden schrecklichen Verbrechen einher.Kinder und Jugendliche werden zu Sklaven pädophiler Priester


Trotz aller Beteuerungen und Schaufensterreden werden Sexualverbrechen in den Reihen der Kleriker noch immer nicht rigoros aufgeklärt. Immer wieder werden Kinder und Jugendliche zu Sklaven pädophiler Priester. Jahrzehntelang wurden pädophile Priester gedeckt und von einer Pfarrei in die nächste versetzt. Auch dies ist eine Sünde wider den heiligen Geist, weil sie junge Menschen nicht nur seelisch traumatisiert zurücklässt, sondern sie auch noch von Gott entfremdet. Die ungezählten Heimkinder, die in katholischen Einrichtungen misshandelt, missbraucht und zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, haben bis heute keine Entschädigung erhalten.


Der falsche „Heilige Vater“ in Rom


Jesus war ein einfacher, bescheidener Mensch, der in allem Gott die Ehre gab.

Seine angeblichen Nachfolger umgaben sich zu allen Zeiten mit allem nur erdenklichen Prunk, für den das Volk bluten musste. Sie pflegen den Personenkult und lassen sich als „Heiliger Vater“ verehren, obwohl Jesus sagte: „Lasst euch nicht Vater nennen“, und: „Nur einer ist heilig, euer Vater im Himmel“. Wir sprechen diesen Vater im Vaterunser schlicht als „Vater“ an, Seinen angeblichen Stellvertreter auf Erden sollen wir jedoch mit „Eure Heiligkeit“ anreden. Ist der in heidnische Gewänder gekleidete Oberpriester der Romkirche etwa mehr als Gott?
Jesus wollte keine Priesterkaste


Jesus setze keine Priester ein und errichtete auch keine Kirche. Er brachte den Menschen die innere Religion des Herzens nahe, denn: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch!“

Die Kirche jedoch machte aus den positiven Ansätzen des frühen Christentums das glatte Gegenteil von dem, was Jesus wollte: eine hierarchisch aufgebaute Priesterkirche mit Ritualen, Gefäßen, Gewändern und Bräuchen, die nachweislich alle aus dem Heidentum stammen. Die Kirche band und bindet die Menschen an äußere heidnische Rituale wie Heiligenverehrung, Wallfahrten, die rituelle Messfeier, Weihwasser, sakramentale Zeremonien und hält sie damit in einer veräußerlichten Religion gefangen.Die frauen- und kinderfeindliche Kirche


Jesus setzte sich immer für die Frauen und deren Gleichberechtigung ein.

Die Kirche jedoch unterdrückt seit ihrer Entstehung die Frauen und stempelt sie zu Menschen zweiter Klasse ab, ließ sie in den Hexenverfolgungen mit ausgesuchten Foltermethoden quälen und grausam hinrichten. Uneheliche Kinder von Priestern wurden zu Kirchensklaven gemacht. Bis heute sind Frauen in der Kirche nicht gleichberechtigt. Kinder, die aus der Liaison mit Priestern entstehen, werden ihren Vätern entfremdet und mit geringen Alimenten abgespeist.Der Verrat an den Tieren


Jesus liebte die Tiere. Als Er in der Wüste fastete, näherten sie sich Ihm und freundeten sich mit Ihm an. Die ersten Christen lebten überwiegend vegetarisch und schlossen neben Soldaten auch Jäger aus ihren Gemeinden aus.


Die Kirche spricht den Tieren bis heute die Seele ab und rechtfertigt bis heute die milliardenfache Misshandlung und Quälerei von Tieren in Tierversuchen, Massentierhaltung und Jagd. Die durch die kirchliche Lehre grundgelegte Gleichgültigkeit, ja Verachtung gegenüber der Natur und den Tieren hat erheblichen Anteil an der heutigen grenzenlosen, brutalen Ausbeutung der Natur auf der ganzen Erde. Letztlich hat auch die Klimakatastrophe hier ihre Wurzeln.Trotz all dieser klaren Widersprüche

bezeichnet sich die Kirche nach wie vor als „christlich“.

Dies ist ein Skandal, den wir nicht länger hinnehmen wollen.


Schluss mit dem kirchlichen Etikettenschwindel!


Wir sind freie Christen, die für den Christus der Bergpredigt eintreten. Wir fühlen uns Christus verbunden und verpflichtet, der als Jesus von Nazareth unter uns lebte. Niemand muss die ursprüngliche Lehre des Nazareners zur Richtschnur seines Lebens machen. Doch wer sich „christlich“ nennt, der sollte nicht beständig das Gegenteil dessen tun, was Jesus, der große Freiheitslehrer, wollte und lehrte.


Stellen wir uns vor: Einer unserer Vorfahren hat ein einmaliges Produkt von höchster Qualität entwickelt und auf den Markt gebracht. Dieses Produkt genoss zunächst großes Ansehen unter den Verbrauchern und war hoch geschätzt. Doch dann kam ein Produktpirat und stellte unter dem Namen unseres Vorfahren ein minderwertiges Produkt her, das nur denselben Namen trägt, aber wertlos ist, ja nach kurzem Gebrauch den Menschen sogar schadet. Wie würden wir reagieren?


Würden wir einfach zuschauen – oder würden wir versuchen, unsere Mitmenschen auf den Betrug, auf die Produktpiraterie und den Etikettenschwindel hinzuweisen und sie zu warnen?


Der Dokumentation ist ein Quellenverzeichnis beigefügt, aus dem sich alle dargelegten und weitergehenden Tatsachen beweisen lassen:


Quellen:

Karlheinz Deschner, Kriminalgeschichte des Christentums (bisher neun Bände)Karlheinz Deschner, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, auch:

Die Politik der Päpste im 20. JahrhundertKarlheinz Deschner, Opus Diaboli

Horst Herrmann, Kirchenfürsten

Horst Herrmann, Passion der Grausamkeit

J.R. Grigulevic, Ketzer-Hexen-Inquisitoren

Hubertus Mynarek, Die neue Inquisition

Hubertus Mynarek, Herren und Knechte der Kirche

Matthias Holzbauer, Der Steinadler und sein Schwefelgeruch

Matthias Holzbauer, Verfolgte Gottsucher

Matthias Holzbauer und Gert Hetzel, Des Satans alte Kleider

Peter de Rosa, Gottes erste Diener

Curzio Maltese, Scheinheilige Geschäfte – die Finanzen des Vatikans

Carsten Frerk, Finanzen und Vermögen der Kirche

Vladimir Dedijer, Jasenovac – das jugoslawische Auschwitz und der Vatikan

Wer sitzt auf dem Stuhl Petri?, Band 1-3, Verlag Das Wort

Wynfrith Noll, Wenn Frommsein krank macht

Ernst Klee, „Die SA Jesu Christi“

Neuner und Roos, Der Glaube der Kirche

Carl Anders Skriver, Der Verrat der Kirchen an den Tieren

Elinor Burket und Frank Bruni, Das Buch der Schande – Kinder und sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche


Um es noch einmal zu wiederholen, die Kläger machen der katholischen Kirche ihren Katholizismus oder den Namen katholisch nicht streitig. Es geht darum, dass sie sich nicht mehr „christlich“ nennt.


Die Kläger hätten vielleicht gar keine Veranlassung gehabt, sich näher mit der unchristlichen Lehre und den Taten des Katholizismus zu befassen, wenn sie nicht durch die ungeheuerliche Vereinnahmung ihrer Person aufgrund der Taufe und der kategorischen Weigerung der Kirche, zwangsgetaufte Säuglinge aus ihren Fängen zu entlassen, dazu gezwungen worden wären.


Die Bezeichnung als christlich im Zusammenhang mit der katholischen Kirche ist ein dreister Etikettenschwindel. Unzählige Menschen wurden und werden durch diese arglistige Täuschung hinters Licht geführt über die wahren Lehren und Beweggründe des Katholizismus. Das gilt auch für die arglosen Eltern der Kläger, die ihre Kinder im Vertrauen auf eine Erziehung im Geiste des Jesus, des Christus, der Kirche anvertrauten. Die Kläger und alle die, die den Willen Gottes tun, wehren sich dagegen, dass für diese arglistige Vereinnahmung und die Weigerung, diese rückgängig zu machen, der Name Christus missbraucht wird.


Im wirtschaftlichen Bereich, dem der katholische Konzern aufgrund seines übergroßen Milliardenvermögens von Rechts wegen zuzurechnen ist, lässt man zum Beispiel auch nicht zu, dass ein Unternehmen Getränke, die Alkohol enthalten, unter dem Etikett „gut für die Gesundheit“, oder „alkoholfrei“ vertreibt. Man geht dagegen wegen Etikettenschwindel vor, wegen der Gefahr für die Menschen wäre es sogar ein Fall für den Staatsanwalt.


Und wenn einer sagen würde, die katholische Kirche existiert schon lange – sie muss also von Gott sein, dann müsste man ihm antworten: Wenn so etwas wie viele Machenschaften der Kirche so lange existiert, muss es vom Satan sein, denn alle, die ein wahres Christentum anstrebten, ob Propheten, erleuchtete Männer und Frauen, urchristliche Gemeinschaften und nicht zuletzt Jesus, der Christus, wurden von den kirchlichen Machthabern verfälscht, verleumdet, diskriminiert, mit Rufmord geschädigt und viele von ihnen auch umgebracht. Das sind ihre Werke – bis zum heutigen Tag.


Die Bischöfe der katholischen Kirche haben kein Recht, für oder im Namen des Jesus, des Christus, aufzutreten. Sie sind eingesetzt vom Papst und diesem zu Gehorsam verpflichtet. Der Papst ist wiederum von den Bischöfen eingesetzt. Mit Jesus Christus hat der Papst nichts zu tun, er ist weder von Christus eingesetzt („Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen“, „Nur einer ist euer Vater, euer Vater im Himmel“), noch tut er den Willen Gottes oder von dessen Sohn Christus.


Dagegen sind die Kläger und alle die, die den Willen Gottes tun, rechtmäßige Nachkommen Jesu, weil Er es in Seinem Testament, dem Neuen Testament, so festgelegt hat: „Wer ist Mein Bruder, Meine Schwester, die den Willen tun Meines Vaters im Himmel“.


Die Kläger sind die Boten Gottes auf Erden und streben auf Erden das Hoheitsprinzip an:


Üb´ immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab

und weiche keinen Fingerbreit von Gottes Wegen ab.


Deshalb klagen sie die Abkehr des Katholizismus von der Lehre des Jesus, des Christus, an und vor allem den Missbrauch Seines Namens.


Für Urchristen oder wahre Christen gilt das Prinzip „verbinde und sei“. Für die katholische Kirche gilt „trenne, binde, herrsche“.


Die Kläger sind die Vorstände der Glaubensgemeinschaft Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit und sprechen damit für Millionen von Urchristen in aller Welt. Sie vertreten eine anerkannte Religionsgemeinschaft und sind damit den Vorständen der katholischen Institution gleichgestellt. Allerdings gibt es in Bezug auf Jesus Christus einen Unterschied: Die Kläger und alle, die den Willen Gottes tun, sind die rechtmäßigen Vertreter Jesu, weil sie die Lehre Gottes und die Seines Sohnes Christus nicht über Jahrtausende mit Füßen getreten haben. Als rechtmäßige Nachfolger Jesu sind sie dazu berufen, Seinen Namen vor Missbrauch und Verhöhnung durch den Katholizismus zu schützen.


Jeder der Kläger ist auch unmittelbar selbst betroffen, weil er gegen seinen Willen von einer Institution nicht nur lebenslang, sondern ewig vereinnahmt wird aufgrund einer ohne seinen Willen erfolgten Taufe, für die sich die Kirche ausdrücklich auf Jesus Christus beruft. Dies steht im krassen Widerspruch zu der Lehre Jesu und stellt einen dreisten Missbrauch des Namens dessen dar, für dessen Rehabilitation die Kläger in dieser Inkarnation angetreten sind: Jesus Christus.

Die Schande, gegen seinen Willen in dem Register und Machtbereich einer Institution vom Charakter der katholischen Kirche gefangen zu sein, lassen die Kläger und alle, die den Willen Gottes tun, nicht auf sich sitzen, insbesondere aber nicht auf Jesus, dem Christus, dessen Name auch hierfür missbraucht wird.


Näheres zur Zwangstaufe:


Die Beklagte erwirbt ihre Mitglieder durch einen Zwangsakt, nämlich durch die Taufe willenloser Säuglinge, wie im Can.96 des Codex des Kanonischen Rechts (C.I.C.) festgelegt:


"Durch die Taufe wird der Mensch der Kirche Christi eingegliedert..." Die Taufe erfolgt in aller Regel im Säuglingsalter. Katholische Eltern leben in dem Glauben, dass das neugeborene Kind mit dem Makel der Erbsünde belastet ist, von dem es nur durch die Taufe befreit werden könne.


Wörtlich heißt es hierzu im heute gültigen Katechismus der Katholischen Kirche:


"Da die Kinder mit einer gefallenen und durch die Erbsünde befleckten Menschennatur zur Welt kommen, bedürfen auch sie der Wiedergeburt in der Taufe, um von der Macht der Finsternis befreit und in das Reich der Freiheit der Kinder Gottes versetzt zu werden, zu der alle Menschen berufen sind... Die Kirche und die Eltern würden dem Kind die unschätzbare Gnade vorenthalten, Kind Gottes zu werden, wenn sie ihm nicht schon bald nach der Geburt die Taufe gewähren." ( Katechismus, Tz 1250)


Und im Codex des Kanonischen Rechts heißt es in Can.867 - § 1:


"Die Eltern sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass ihre Kinder innerhalb der ersten Wochen getauft werden; möglichst bald nach der Geburt, ja sogar schon vorher, haben sie sich an den Pfarrer zu wenden, um für ihr Kind das Sakrament zu erbitten und um entsprechend darauf vorbereitet zu werden."


Falls das Kind in Todesgefahr ist, hat die Taufe sogar gegen den Willen der Eltern zu erfolgen. Can.868, § 2 C.I.C. legt hierzu fest:


"In Todesgefahr wird ein Kind katholischer, ja sogar auch nicht katholischer Eltern auch gegen den Willen der Eltern erlaubt getauft."


Die meisten katholischen Eltern beugen sich dieser Aussage und lassen ihre Kinder möglichst früh, meist wenige Wochen nach der Geburt, taufen. Nach herrschender Meinung reicht hierfür ihr Erziehungsrecht aus, obwohl die Taufe nach katholischer Lehre den Täufling in unauflöslicher Weise bindet. Der Katholische Katechismus sagt hierzu folgendes:


"Zu einem Glied der Kirche geworden, gehört der Getaufte nicht mehr sich selbst, sondern dem, der für uns gestorben und auferstanden ist. Darum soll er sich in der Gemeinschaft der Kirche den anderen unterordnen, ihnen dienen, und den Vorstehern der Kirche gehorchen, sich ihnen unterordnen, sie anerkennen und hochachten." (Katechismus, Tz 1269)


Die Eingliederung des Täuflings in die katholische Kirche ist unwiderruflich ( vgl. hierzu auch von Campenhausen, Hdb. d.Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, 2. Aufl., Berlin 1994, S.759 f), weshalb sich die Kirche auch weigert, Ausgetretene aus dem Register der Getauften zu streichen.II. Die Legitimation der Kläger


1. Trotz der kirchlichen Verfolgungen aller urchristlichen Bewegungen, die sich unmittelbar auf Jesus von Nazareth beriefen und die kirchliche Verdrehung von dessen Lehre ablehnten, von den Markioniten über die Katharer und Bogumilen bis zu den Waldensern und Täufern, ist in unserer Zeit erneut eine urchristliche Bewegung entstanden. Ihre Lehre besteht nicht aus Dogmen, Zeremonien und Hierarchien, wie sie die Kirchen verkünden und praktizieren; ihr Herzstück ist die Bergpredigt. Ein Glaube, der zur Umsetzung der Bergpredigt und der Zehn Gebote im Alltag führt - nach den Prinzipien der Gleichheit, der Freiheit, der Einheit, der Brüderlichkeit und daraus resultierend der Gerechtigkeit.

Inzwischen wurde das Urchristentum von heute zu einer weltweiten Bewegung. Sie kennt keine festen Mitgliedschaften; lediglich für den Rechtsverkehr haben sich in den einzelnen Ländern Rechtsträger gebildet, die den Namen der Gemeinschaft tragen, Veranstaltungen organisieren und das Schrifttum verbreiten. Der Träger der gesamten Glaubensgemeinschaft ist der in Deutschland ansässige Verein „Das Universelle Leben Aller Kulturen Weltweit e.V.“. Die Kläger zu 1), 3), 4), 5) und 6) sind Mitglieder des Vorstands dieses Vereins und insofern im besonderen Maße Repräsentanten der Urchristen.


2. Im Namen der Freiheit der Christen, die der freiheitlichen Lehre des Jesus von Nazareth folgen, wenden sich die Kläger gegen die oben geschilderte zwangsweise Rekrutierung von Menschen als Mitglieder der römisch-katholischen Organisation. Die Kläger erleben gegenwärtig, dass sich die Beklagte sogar weigert, die Ausgetretenen aus den Kirchenbüchern zu streichen. Die kirchliche Organisation krallt sich in den Seelen ehemaliger Mitglieder durch Urkunden fest, was für die Kläger ein weiterer Grund ist, die unchristliche Haltung der Beklagten anzuprangern.


Diese Vereinnahmung erfolgt nicht nur durch den einmaligen Zwangsakt der Säuglingstaufe, sondern wirkt im Anschluss hieran das ganze Leben lang fort, denn ein Kirchenaustritt kann nach Auffassung der Beklagten lediglich die äußere Kirchenmitgliedschaft beenden (Art.2 Abs.3 BayKirchStG). Die Fähigkeit zur Abgabe der Austrittserklärung richtet sich nach dem Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung v.15.7.1921 (RGBl, S.939, 1263), das einem Kind nach Vollendung des 14. Lebensjahrs die Entscheidung über seine Konfessionszugehörigkeit einräumt (§ 5 Satz 1). In Bayern tritt aufgrund von Art.137 Abs.1 BV anstelle des 14. Lebensjahrs das vollendete 18. Lebensjahr.


Die Wahrnehmung der nunmehr bestehenden Austrittsmöglichkeit würde einen Kraftakt erfordern, der viele Jugendliche von vornherein davon abhält, diesen Schritt ernsthaft ins Auge zu fassen: Viele Jahre über wurde ihnen im Religionsunterricht und in Ergänzung dazu in besonderen Unterweisungen zur Erstkommunion und zur Firmung ein Glaube nahegebracht, der den Kirchenaustritt als "Todsünde" ansieht.


Bereits die Vernachlässigung der so genannten Sonntagspflicht gilt als "schwere Sünde" (vgl. Katechismus, Tz 2181).

Erst recht gilt dies für die endgültige Abwendung von der katholischen Kirche durch den Kirchenaustritt. In einer Erklärung der Deutschen Diözesanbischöfe heißt es hierzu:


"Wenn also ein Katholik seinen Austritt aus der Kirche erklärt - aus welchen Gründen auch immer -, so stellt dies eine schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen Gemeinschaft dar." ( Erklärung der Diözesanbischöfe vom Dezember 1969 zit.nach von Campenhausen, a.a.O., S.761)


Die Erklärung der Bischöfe, die von einer "schweren Verfehlung" spricht, knüpft an die Definition der Todsünde als "schwerwiegende" Verfehlung an (vgl. Katechismus, Tz 1857: "Eine Todsünde ist jene Sünde, die eine schwerwiegende Materie zum Gegenstand hat...")


Nach der Lehre der katholischen Kirche führt dies zum "ewigen Tod in der Hölle", wie es der Katholische Katechismus für den Fall einer schweren Sünde ausdrücklich definiert.


Der Taufzwang und das Festhalten der zwangsweise erworbenen Mitglieder durch Drohungen mit ewigen Höllenqualen widerspricht dem freiheitlichen Geist des Jesus, des Christus, der sagte: „(Zuerst) lehret und (dann) taufet.“ Die Zwangstaufe widerspricht außerdem der Religionsfreiheit gem. Art.4 GG, Art.9 EMRK, die die freie Religionswahl einschließt, die durch den Mechanismus der Säuglingstaufe und der späteren Androhung von Sündenstrafen im Fall des Austritts äußerst erschwert bzw. ausgeschlossen wird. Und schließlich widerspricht die mit der Zwangstaufe verbundene geistige Vergewaltigung von Säuglingen der Menschenwürde i.S.v. Art.1 Abs.1 GG.


Dass hieran bislang kein Anstoß genommen wird und die Betroffenen sich damit abspeisen lassen, dass für den unmündigen Täufling ja dessen Eltern gehandelt hätten, ist lediglich darauf zurückzuführen, dass man sich an dieses mittelalterliche System und die furchtbare Drohbotschaft im Rahmen einer langen Tradition gewöhnt hat. In Wirklichkeit handelt es sich um eine menschenrechtswidrige Tradition, gegen die freie Christen aufstehen, ähnlich wie freie Bürger seinerzeit gegen Sklavenhandel und die Rassentrennung aufstanden.


III. Kein kirchliches Internum


1. Die Namensanmaßung


Die Beklagte behauptet von sich, „mit Christus eins“ zu sein (Katechismus der Katholischen Kirche, Ziff.795), als Kirche „der Leib Christi“ zu sein (Katechismus, Ziff.805). Das Oberhaupt der Beklagten behauptet von sich, der „Stellvertreter Christi“ zu sein (Katechismus, Ziff.882).


Im übrigen ist es gerichtsbekannt, dass sich die Beklagte als „christlich“ bezeichnet und auf Jesus von Nazareth beruft, weshalb in der Öffentlichkeit allgemein von der „christlichen Kirche“ die Rede ist.


2. Das Wirken nach außen


Als solche wirkt die katholische Kirche auch auf die Öffentlichkeit ein. Zum Selbstverständnis der katholischen Kirche gehört ein „Öffentlichkeitsauftrag“, ja sogar ein „Wächter-amt“, das sie zur Durchsetzung des „christlichen Glaubens“ wahrnimmt (vgl.z.G. Schlaich, Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen, in: Handbuch des Staatskirchenrechts, Bd.2, 2. Aufl., 1995, S.131 ff, 157). Die Beklagte nimmt ihren Öffentlichkeitsauftrag vor allem durch Denkschriften wahr.


In der neuen Verfassung des Landes Brandenburg vom 20.8.1992 findet dieser Öffentlichkeitsauftrag in Art.38 sogar seine ausdrückliche Anerkennung. Im übrigen findet er Eingang in Kirchenverträge, z.B. im niedersächsischen Kirchenvertrag (1955) und in den Kirchenverträgen von Schleswig-Holstein (1957), Hessen (1960) und Rheinland-Pfalz (1962) (vgl. Schlaich, a.a.O., S.131). Die Verfassung des Freistaats Sachsen (1992) spricht in Art.109 von der „Bedeutung der Kirchen... für die Festigung der religiösen und sittlichen Grundlagen des menschlichen Lebens.


Soweit sich die katholische Kirche für befugt hält, „das öffentliche Leben vom Standpunkt der Religion zu begleiten und zu bewerten“ (Jeand’heur/Korioth, Grundzüge des Staatskirchenrechts, 1999, Rdnr.64), handelt sie als Körperschaft öffentlichen Rechts hoheitlich nach außen (vgl. Schlaich, a.a.O., S.161). Soweit dieses Handeln die Rechte Dritter berührt, sind die staatlichen Gerichte zuständig (vgl. Korioth in Maunz-Dürig, Rdnr.52 zu Art.140). Dies gilt sowohl für kirchliche Äußerungen über Dritte, als auch für die Inanspruchnahme staatlicher Leistungen durch die Kirche, durch die Dritte benachteiligt werden.IV. Die Verletzung der religiösen Entfaltungsfreiheit der Kläger


In solchen Nachteilen können Grundrechtsbeeinträchtigungen im Schutzbereich der religiösen Entfaltungsfreiheit gem. Art.4 GG liegen.


1. Die Drittwirkung der Grundrechte


In Rechtsprechung und Literatur besteht Einigkeit, dass Grundrechtseingriffe nicht nur final und durch Befehl und Zwang, sondern auch faktisch mittelbar erfolgen können (vgl. bspw. Cremer, a.a.O., S.150, Pieroth/Schlink, Grundrechte, 22.Aufl., 2006, Rdnr.238 ff). Solche faktischen Eingriffe können nicht nur durch den Staat unmittelbar, beispielsweise durch staatliche Warnungen vor bestimmten Produkten oder staatliche Subventionierung bestimmter Tätigkeiten erfolgen, sondern auch durch die von ihm begünstigten natürlichen oder juristischen Personen, die dadurch gegenüber Mitkonkurrenten Wettbewerbsvorteile erlangen. Dass auch in diesem Bereich grundrechtliche Positionen als Grundlage von Abwehrrechten eine Rolle spielen können, ist inzwischen unstreitig. Die Grundrechte gelten im nichtstaatlichen Bereich (sei es zwischen ausschließlich privaten Akteuren oder zwischen Privaten und öffentlich-rechtlichen Körperschaften) in Form einer „mittelbaren Drittwirkung“ (Pieroth/Schlink, a.a.O., Rdnr. 181; Cremer, a.a.O., S.456 ff). Die Folge davon ist, dass es zu „mehrpoligen Beeinträchtigungskonstellationen“ kommt (Cremer, a.a.O., S.161; Wolfgang Roth, Faktische Eingriffe in Freiheit und Eigentum, 1994, S.298 ff). Die Grundrechtsabwehr und das Recht, die Beeinträchtigungen auf ihre Rechtmäßigkeit überprüfen zu lassen, richtet sich in solchen Fällen nicht nur gegen den Staat, der die Beeinträchtigung ermöglicht, sondern auch gegen den privaten oder öffentlich-rechtlichen Beeinträchtiger selbst. Je nachdem, ob die Beeinträchtigung privatrechtlich oder öffentlich-rechtlich erfolgt, findet der Grundrechtschutz dann vor den Zivilgerichten oder vor den Verwaltungsgerichten statt. In jedem Fall geht es um die Überprüfung von faktischen Grundrechtseingriffen von nichtstaatlicher Seite.


Dabei wird die Bedeutung der mittelbaren Drittwirkung vor allem darin gesehen, „dass sie auch unter den Bedingungen der modernen hochkomplexen Industriegesellschaft Freiheit und Gleichheit wahren hilft. Diese setzen nämlich ... einen Zustand faktischer Symmetrie voraus, in dem jeder Bürger die gleichen Chancen der Verfolgung und Durchsetzung seiner Interessen hat. Diese faktische Symmetrie ist heute nicht nur durch die Macht des Staates, sondern auch durch die Ausübung privater, wirtschaftlicher und sozialer Macht oft beseitigt oder gefährdet.“ (Pieroth/Schlink, a.a.O., Rdnr.183)


2. Die freiheitsgefährdende Übermacht der Kirchen


Eine solche Gefährdung liegt im Verhältnis zwischen den Großkirchen und neuen religiösen Bewegungen darin, dass den Kirchen zu Lasten anderer Religionsgemeinschaften und deren Anhängern vielfältige Privilegien eingeräumt und hohe Subventionen gewährt werden. Eine eindrucksvolle Übersicht dieser Privilegien und Förderungsmaßnahmen findet sich bei Czermak, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2007, S.23 f.:


- „Der Staat unterhält zahlreiche christliche theologische Fakultäten als Ausbildungsstätten nicht nur für Religionslehrer, sondern auch für Priester. Er finanziert sie mit Steuergeldern aller Bürger und stattet sie üppig aus (§ 17 I 4) ... Hauptsächlich in Bayern sollen die so genannten Konkordatslehrstühle (ursprünglich) der christlichen Beeinflussung der Studenten an den Erziehungswissenschaftlichen Fakultäten dienen, obwohl die Volksschulen laut BVerfG (1975) trotz ihrer irreführenden Bezeichnung ‚Christliche Gemeinschaftsschulen’ gerade nicht glaubenschristlich, sondern allenfalls mit kulturchristlichem Akzent geprägt sein dürfen (§ 17 I 5).“


- „...“ Der Staat finanziert die gesamte Militärseelsorge sowie Gefängnis- und Polizeiseelsorge. Die Militärseelsorge (§ 17 II 1, 2) wird noch ergänzt durch den Lebenskundlichen Unterricht (§ 17 II 2 d), der von Militärpfarrern auf der Basis christlichen Glaubens von Staats wegen erteilt wird.“


- „...“ Manche Bundesländer, insbesondere Bayern, betreiben eine dezidiert christliche Schulpolitik (§ 13 III, IV). Sogar des Kreuzsymbols, Inbegriff des christlichen Glaubens, bedienen sich Staat und Kommunen, um nicht nur Schulen und Krankenzimmer und somit Bereiche gesellschaftlich-öffentlicher Bedeutung, sondern sogar um Gerichtssäle und Ratssäle, ja sogar ein Parlament – Orte der ausschließlich säkularen öffentlichen Gewalt – damit auszustatten (§ 10 V 3).“


- „Der Staat besoldet mit Steuergeldern auch Andersgläubiger und Konfessionsfreier Bischöfe, Domherren und andere Geistliche (§ 15 III 1 b). Er fördert großzügig Kirchentage und selbst Priesterseminare auch bei knappen öffentlichen Kassen mit allgemeinen Steuermitteln.“ (Rdnr.47)


- Das praktische Ausmaß staatlicher Kirchensubventionen ist in seiner Dimension weithin unbekannt ... Sie sind als Teil der Kirchenfinanzierung unter Einbeziehung indirekter geldwerter Subventionen (Einnahmeverzichte des Staates) sogar bedeutsamer als die Erträge der Kirchensteuer. Die Fördermittel für kirchliche Sozialeinrichtungen sind im folgenden nicht berücksichtigt. Zur Größenordnung: Es geht etwa (Zahlenangaben aus 1999-2001) um die Finanzierung des Religionsunterrichts (1,342 Mrd. €), der staatlich-theologischen Fakultäten und anderer kirchlicher Ausbildungsstätten (600 Mill. €, Niedrigstschätzung), der Militärseelsorge (27 Mill. €), der Polizei- und Gefängnisseelsorge, um die Besoldung von Bischöfen und anderen Geistlichen, um Kirchentage, Kirchenbaulasten, Bauzuschüsse aller Art (bis zum Priesterseminar), Gebührenvergünstigungen, Leistungen der Denkmalpflege, Erwachsenenbildung (insb. Akademien), Jugendarbeit, Rundfunk (kostenlose Ausstrahlung von ‚Drittsendungen’), Gerichtliche Bußgelder, ABM-Maßnahmen, Auslandsarbeit (Kultur, Entwicklungshilfe, Mission). Zusammenfassend kommt Frerk für das Jahr 2000 auf direkte Staatszuwendungen von 8,3 Mrd. € und auf staatliche Einnahmeverzichte von 10 Mrd. €. Hierzu gehören auch Steuerverzichte infolge der vollen Absetzbarkeit der Kirchensteuer von der Einkommenssteuer in Höhe von nicht weniger als jährlich 2,6 Mrd. € bzw. 3,75 Mrd. € in 2004. Diese Beträge kommen allerdings nicht den Kirchen zugute, sondern den Kirchensteuerzahlern, die dabei von allen anderen Steuerpflichtigen subventioniert werden.“


- „Der Staat ist ungeachtet seiner immer noch nicht eingelösten Verpflichtung zur Ablösung aller 1919 bestehenden historischen Staatsleistungen einschließlich der neuen Bundesländer vertragsrechtlich eine Fülle unbefristeter finanzträchtiger Verpflichtungen neu eingegangen (§ 15 III 3 e).“


Viele religiöse Minderheiten werden im Widerspruch zu wissenschaftlichen Ergebnissen pauschal als ‚Sekten’ diffamiert, durch staatliche Organe angeprangert und benachteiligt. Selbst der demgegenüber etwas ernüchternde Endbericht der einschlägigen Enquête-Kommission des Bundestags (1998) hat kirchlichen Sonderbewegungen wie dem Opus Dei, dessen totalitärer Charakter und großer Einfluss bestens erforscht ist, keine Aufmerksamkeit geschenkt.“ (Rdnr.51) „...“ „Seit den 1970-iger Jahren standen die so genannten Sekten, wie man kleinere oder vor allem fremdartige Religionsgemeinschaften gern abschätzig zu nennen pflegte, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Man sprach gern (und oft unzutreffend) von ‚Jugendreligionen’ oder ‚Jugendsekten’, auch von Neuen religiösen Bewegungen. In Berichten und Filmen wurde, auch anhand erfundener Geschichten, erfolgreich der pauschale Eindruck erweckt, eine große Zahl dieser Gruppierungen arbeite mit menschenverachtenden Methoden des Psychoterrors, misshandele Kinder systematisch zum Zweck der Indoktrination, hindere Austrittswillige durch Drohungen am Austritt, betreibe wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und anderes mehr, so dass die Gesellschaft bedroht sei. Bereits die ungeprüfte und unberechtigte Behauptung, jemand gehöre einer ‚Sekte’ an, konnte zu dessen Existenzvernichtung führen, und staatliche Organe und kirchliche ‚Sektenbeauftragte’ schürten die öffentliche Meinung durch öffentliche Warnungen... Die Sektenbeauftragten der großen Kirchen, vornehmlich der evangelischen, nahmen ihre einflussreiche Tätigkeit zu dem Zeitpunkt auf, als die Kirchenaustrittszahlen in die Höhe schnellten und die Kirchen gerade wegen ihrer eigenen inneren Erosion die ‚Sekten’ als Konkurrenz empfanden. Es gelang ihnen, durch intensive Öffentlichkeitsarbeit den Medien, der Politik, den Bildungseinrichtungen und auch den Gerichten ihre Problemsicht zu vermitteln.“ (Rdnr.206)

All dies führt bei religiösen Minderheiten, also auch bei den Freien Christen für den Christus der Bergpredigt aller Kulturen weltweit und ihren Anhängern, also den Klägern, zur Beeinträchtigung ihrer religiösen Entfaltungsfreiheit i.S.v. Art. 4 GG. Dass sie gegenüber der katholischen Kirche und deren Mitgliedern schwer benachteiligt sind, ist angesichts der oben beschriebenen staatlichen Förderung offensichtlich. Auch im pluralistisch angelegten Staat des Grundgesetzes wurde die katholische Kirche zu einem Machtfaktor in Politik und Gesellschaft und zum Meinungsführer hinsichtlich der Behandlung religiöser Minderheiten, die durch einen jahrelangen Feldzug kirchlicher Sektenbeauftragter inzwischen pauschal als „Sekten“ abqualifiziert werden. Während der Staat die kirchliche Prunk- und Machtentfaltung in öffentlichen Veranstaltungen, wie z.B. Kirchentagen, mit Steuergeldern fördert, haben die Anhänger einer religiösen Minderheit Schwierigkeiten, auch nur einen kleinen Infostand genehmigt zu bekommen. Während der Staat der katholischen Kirche grenzenlose Steuerprivilegien gewährt, müssen sich religiöse Minderheiten mit Hilfe von Spenden finanziell über Wasser halten und haben Schwierigkeiten, dass ihre religiösen Bestrebungen überhaupt als gemeinnützig anerkannt werden.


3. Weitere Gründe für die Klagebefugnis der Kläger


Ob die Beeinträchtigungen der religiösen Entfaltungsfreiheit rechtmäßig oder rechtswidrig sind, also nicht nur Grundrechtsbeeinträchtigungen, sondern Grundrechtsverletzungen sind, hängt – wie bei jeder Grundrechtsbeeinträchtigung - von ihrer Legitimation ab. Wenn der katholischen Kirche zu Lasten anderer Religionsgemeinschaften und deren Anhängern Privilegien eingeräumt oder Subventionen gewährt werden, weil sie als christlich gilt, es aber in Wirklichkeit nicht ist, dann fehlt es an dieser Legitimation. Die staatliche Verleihung kirchlicher Privilegien und die damit einhergehende Ungleichbehandlung zu Lasten anderer Religionsgemeinschaften erfolgt dann ohne den ursprünglich maßgeblichen sachlichen Grund und ist damit ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung gem. Art.3 GG. Die Rechtswidrigkeit ist jedoch nicht nur dem Staat zuzurechnen, sondern auch der Kirche, wenn sie sich den Zugang zu diesen Privilegien durch unwahre Angaben erschleicht, indem sie ausdrücklich behauptet oder stillschweigend den Eindruck vermittelt, sie sei christlich, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist.

Es ist ähnlich wie bei einem beliehenen Unternehmer, der als Beliehener die Grundrechte Dritter verletzt, oder bei einem Unternehmer, der eine staatliche Förderung erfährt und bei der Nutzung dieser Förderung die gewerblichen Möglichkeiten von Mitbewerbern beeinträchtigt. Diese Verletzung findet nicht erst durch die konkrete Maßnahme des Beliehenen oder Geförderten statt, sondern bereits durch den Beleihungs- bzw. Förderungsakt (Cremer, Freiheitsgrundrechte, 2003, S.164 u.166). Erschleicht sich der Beliehene bzw. Geförderte die Beleihung bzw. Förderung, ist nicht nur der Beleihungs- bzw. Förderungsakt rechtswidrig, sondern auch das hoheitliche Handeln des Beliehenen bzw. die privatrechtliche Nutzung des Geförderten gegenüber Dritten rechtswidrig, weil eine der Voraussetzungen, die sein hoheitliches bzw. privatrechtliches Handeln ermöglichen, nicht vorliegt. Das Abwehrrecht des Drittbetroffenen richtet sich dann nicht nur gegen den beleihenden bzw. fördernden Staat, sondern auch gegen den Beliehenen bzw. Geförderten unmittelbar.


Und wenn die konkrete Gefahr besteht, dass solche grundrechtsgefährdenden Beleihungen bzw. Förderungen immer wieder erteilt bzw. erschlichen werden, dann eröffnet dies gem. Art. 19 Abs.4 GG i.V.m. § 40 VwGO die Möglichkeit, vorbeugenden Rechtsschutz im Wege einer Unterlassungsklage geltend zu machen (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 13.Aufl., Vorbem., § 40, Rdnr.34).


4. Der Etikettenschwindel führt zur Rechtsverletzung


4.1 Mit dem Namen „christlich“ verschafft sich die katholische Kirche nicht nur die Möglichkeit, „christliche“ Urteile über Gesellschaft und Politik, über Andersgläubige oder Atheisten abzugeben, sondern auch die Möglichkeit, das entgegenzunehmen, was Staat und Gesellschaft im so genannten christlichen Abendland nur der Kirche zubilligt: besonders hohe staatliche Subventionen, besondere gesellschaftliche Reputation, besondere institutionalisierte Mitwirkungsrechte im staatlich-öffentlichen Bereich wie z.B. öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, Ethikbeiräten, bei Anhörungen zu Gesetzen, Staatsempfängen und ähnlichem mehr. Für all das ist das Beiwort „christlich“ und die Berufung auf Jesus von Nazareth die Legitimationsgrundlage. Die Kirche agiert als Repräsentantin „des Christentums“, das im so genannten christlichen Abendland immer noch als besonders förderungswürdig gilt. Wäre die Beklagte keine „christliche“ Religionsgemeinschaft, würde sie nicht annähernd die gegenwärtige staatliche Förderung durch finanzielle Zuwendungen, Steuerbefreiung, politische und gesellschaftliche Privilegien erfahren. Die Annahme, es handle sich um eine „christliche Kirche“ ist eine selbstverständliche Voraussetzung dafür, dass die Beklagte die politische und gesellschaftliche Förderung erfuhr und erfährt, die ihr die gegenwärtige religiöse und weltanschauliche Vormachtstellung in Deutschland verschafft.

4.2 Wie am Beginn der Klagebegründung dargelegt wurde, nennt sich die katholische Kirche jedoch zu Unrecht „christlich“ und beruft sich zu Unrecht auf Jesus von Nazareth.


Was „christlich“ ist und ob sich jemand auf Jesus von Nazareth berufen kann, ist eine Aussage, die sowohl tatsächliche als auch wertende Elemente enthält. Anknüpfungspunkt ist die Lehre des Jesus von Nazareth.


Es gibt sicherlich Verhaltensweisen und Lehren von Religionsgemeinschaften, bei denen man darüber streiten kann, ob sie der Lehre des Nazareners noch entsprechen oder nicht. In solchen Fällen würde es sich um Wertungen innerhalb eines vertretbaren Beurteilungsspielraums handeln. Zur Tatsachenbehauptung wird eine Wertung jedoch jedenfalls dann, wenn sie „außerhalb eines vertretbaren Beurteilungsspielraums“ liegt (vgl. Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 5.Aufl., Kap.4, Rdnr.78).


Das ist hier der Fall: Die oben geschilderte Verhaltensweise und Lehre der Beklagten hat mit der Lehre des Nazareners offensichtlich nichts mehr zu tun, sondern steht in diametralem Gegensatz zu ihr. Deshalb ist die Behauptung der Kirche, sie sei „christlich“ und würde sich zu Recht auf Jesus von Nazareth berufen, eine unwahre Tatsachenbehauptung.


Da sie diese Tatsachenbehauptung entweder ausdrücklich oder stillschweigend permanent aufstellt und sich dadurch die oben geschilderten staatlichen Vorteile erschleicht, durch die religiöse Konkurrenten, insbesondere auch die Kläger, massive Nachteile erleiden, können diese Unterlassung dieser unwahren Behauptung verlangen.V. Die Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Jesus von Nazareth


1. Der Schutz des Lebensbildes


Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wirkt der Schutz des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts über den Tod eines Menschen hinaus, denn die schutzwürdigen Werte der Persönlichkeit überdauern die Rechtsfähigkeit ihres Subjekts, die mit dem Tod erlösche. Dies gelte insbesondere bei Beachtung der Wertordnung des Grundgesetzes, dessen "Schutz der Menschenwürde keine zeitliche Begrenzung auf das Leben des Menschen erkennen lässt" (vgl. im einzelnen BGHZ 50,136 ff, sowie BGHZ 107, 391; ferner Palandt, Rdnr.179 a).


Nach dieser Rechtsprechung gehört zum Allgemeinen Persönlichkeitsschutz auch der Schutz des Lebensbildes, so dass gegen grobe Entstellungen dieses Bildes Unterlassungsansprüche auch postmortal gegeben sind.


Die Wahrnehmung dieses Persönlichkeitsschutzes kommt zwar in erster Linie den von Verstorbenen zu Lebzeiten Berufenen zu. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommen darüber hinaus auch "die nahen Angehörigen des Verstorbenen in Betracht, die durch die Verunglimpfung eines verstorbenen Familienmitglieds oftmals selbst in Mitleidenschaft gezogen werden" (vgl. BGHZ 50,140, wo der BGH den Kreis der Wahrnehmungsberechtigten ausdrücklich offen ließ.)


Auch eine Befristung für die Geltendmachung des Persönlichkeitsrechts Verstorbener ist nicht gegeben. Entscheidend ist, "dass der Wahrnehmungsberechtigte ein ausreichendes Rechtsschutzbedürfnis dartun kann", das "in dem Maße schwindet, in dem die Erinnerung an den Verstorbenen verblasst". (a.a.O., S.140)


2. Im Falle von Jesus von Nazareth ergibt sich hieraus folgendes:


2.1 Eine Befristung in dem vom BGH umschriebenen Sinn ist bis heute nicht eingetreten: Jesus Christus gilt als der Begründer des Christentums, als der Namensgeber des "christlichen Abendlands" und aller, die sich christlich nennen, also insbesondere der Kirchen und eines Teils der Parteien. Man kann also sicherlich nicht davon sprechen, dass in seinem Fall "die Erinnerung an den Verstorbenen verblasst" sei. Somit besteht der Schutz seines Lebensbildes fort.


2.2 Die Geltendmachung dieses Schutzes scheitert auch nicht daran, dass kein "naher Angehöriger" im herkömmlichen Sinne, also ein leiblicher Verwandter, ausfindig zu machen ist. Die Ratio der Angehörigeneigenschaft, auf die der Bundesgerichtshof abstellt, besteht darin, bei Ermittlung der "Wahrnehmungsberechtigung" an die Nähe der zu schützenden Persönlichkeit und das Eigeninteresse des den Schutz geltend Machenden anzuknüpfen. Dieses Interesse liegt normalerweise bei den leiblichen Verwandten. Es ist aber auch bei Menschen anzunehmen, die sich die zu schützende Persönlichkeit als Vorbild ihrer gesamten Lebensführung gewählt haben. Bei der Geltendmachung des Persönlichkeitsschutzes von Jesus aus Nazareth liegt dies sogar besonders nahe, da er die geistige Verbundenheit bekanntlich für weit wichtiger hielt, als verwandtschaftliche Bindungen. Erinnert sei erneut an seine Reaktion, als ihn seine Mutter und seine Brüder suchten: "Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: 'Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder! Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.'" (Mt.3,31 ff)


2.3 Diese geistige Verwandtschaft als Voraussetzung für die Geltendmachung des postmortalen Persönlichkeitsrechts Jesu gewährleistet auch, dass diese Klagebefugnis nicht jedermann im Sinne einer Popularklage zuwächst, der sich einfach auf Jesus von Nazareth beruft. Entscheidend ist, dass es sich um jemanden handelt, der nachweisbar an eine Lehre glaubt, die der Lehre des Nazareners entspricht, und der nachweisbar bestrebt ist, diese Lehre im Alltag umzusetzen.


2.4 Dies trifft auf die Kläger zu.

Sie folgen dem „Glaubens- und Lebensbekenntnis der Urchristen im Universellen Leben“, das gem. § 2 Abs.2 Bestandteil der Satzung des Trägervereins der Glaubensgemeinschaft ist (Anlage 2). Es knüpft an alle wesentlichen Punkte der Lehre Jesu an, wie sie oben stichwortartig wiedergegeben ist und schließt all das aus, was die Großkirchen im Lauf von Jahrtausenden bzw. Jahrhunderten an Dogmen und Ritualen entwickelt haben, die im Gegensatz zur Lehre Jesu stehen. Diese Übereinstimmung ist durch einen Textvergleich zwischen den wichtigsten Lehrsätzen des Jesus von Nazareth und dem Text des urchristlichen Glaubensbekenntnisses einer richterlichen Nachprüfung zugänglich.

Die Kläger glauben nicht nur an die Lehren der Urchristen im Universellen Leben, sondern haben es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, danach zu leben und bei der Verbreitung dieser Lehren mitzuhelfen.

Die Kläger und alle, die den Willen Gottes tun, sind deshalb legitimiert, das postmortale Persönlichkeitsrecht des Jesus von Nazareth, der ihr Vorbild ist, geltend zu machen.

In diesem Sinne wehren sie sich gegen die massive Verfälschung der Lehren und des Lebensbildes des großen Menschheitslehrers Jesus von Nazareth. Die Beklagte hat Seine göttliche Lehre in das absolute Gegenteil verkehrt. Vor allem die Bergpredigt wurde verfälscht bzw. so relativiert, dass sie im Alltag der Menschen keine entscheidende Rolle mehr spielt, sondern als nicht realisierbare Utopie gilt. Damit wurde die zentrale Botschaft des Christentums verfälscht. Die Goldene Regel „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu.“ wurde praktisch abgeschafft, zugunsten eines Krieges aller gegen alle, der zu einer Zivilisation führte, die heute am Abgrund steht und an einem Gott verzweifelt, den die Kirche als strafenden Gott beschrieb. Aus der Frohbotschaft des Jesus von Nazareth wurde eine Drohbotschaft satanischer Herkunft.


Wie krass der Etikettenschwindel ist, den die Beklagte mit der Lehre des Jesus von Nazareth betreibt, mögen einige analoge Beispiele verdeutlichen: Wie wäre es,


- wenn man dem Dalai Lama nachsagen würde, er habe zum bewaffneten Widerstand gegen alle aufgerufen, die nicht seinen Glauben teilen?


- wenn man über Nelson Mandela behaupten würde, er habe die schwarze Bevölkerung seines Landes dazu aufgefordert, alle Weißen umzubringen – mit dem Ruf „Gott will es!“?


- wenn man über Martin Luther King behaupten würde, er habe dazu aufgerufen, alle weißen Amerikaner zu versklaven, die sich nicht seinem Willen unterordnen, indem sie sich und ihre Kinder von Voodoo-Priestern zwangstaufen lassen?


- wenn man Willy Brandt nachsagen würde, er habe erklärt, die Versöhnung mit anderen Ländern sei ein schwerwiegender Fehler?Wenn man der katholischen Kirche erlauben würde, sich „christlich“ zu nennen bzw. sich auf „Jesus Christus“ zu berufen, und damit ihre Taten in der Geschichte also ausblenden würde, wäre das nicht ähnlich, wie wenn man bei dem Namen Adolf Hitler nur an Autobahnen denken, seine Verbrechen aber verdrängen würde? Dabei sind die Verbrechen der Kirche in der Geschichte sogar noch schlimmer als die von Hitler, Franco und Mussolini zusammen – verbrecherischen Diktatoren, denen die Kirche, wie in der Geschichte so oft, die Steigbügel gehalten hat. Und nach dem Millionengemetzel des Krieges wurden sogar noch viele NS-Verbrecher mit Hilfe des Vatikans mit einer neuen Identität ausgestattet, in fremde Länder gebracht und somit der Rechtsverfolgung durch ordentliche Gerichte entzogen. Wahre Christen bereiten dem Christus Gottes die Wege und nicht verbrecherischen Faschisten.


Das sind nur einige Beispiele und Analogien, um das Ausmaß des Etikettenschwindels mit der Bezeichnung „christlich“ zu verdeutlichen, des skandalösen Schwindels, der mit der Lehre des Jesus von Nazareth bis zum heutigen Tag betrieben wird. Das alles ist Täuschung der Menschen durch gezielte Desinformation. Das ist der satanische „Trick“ des Gegenspielers Gottes.


Beim Dalai Lama, bei Nelson Mandela, bei Martin Luther King und bei Willy Brandt würden massive Entstellungen ihres Lebens- und Persönlichkeitsbildes allgemeine Empörung auslösen. Bei Jesus, dem Christus, lässt die Gesellschaft es gleichgültig zu. Warum?


Die Kläger, Repräsentanten der Urchristen von heute, wollen es nicht länger zulassen und verlangen deshalb Unterlassung im Sinne der vorliegenden Klage.

Dr. Sailer

Rechtsanwalt

Dr. Hetzel Rechtsanwalt

Download: Klage Vatikankirche.pdf